ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Brucella sp.’nin Neden Olduğu Dalak Apsesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 41-43)
DOI: 10.5152/kd.2012.12
Morganella morganii’ye Bağlı Gelişen Beyin Apsesi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 81-83)
DOI: 10.5152/kd.2012.22
Tanıda Güçlük Yaşanan Bir Gıda Botulizmi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 84-86)
DOI: 10.5152/kd.2012.23
Rinoserebral Mukormikoz
(Klimik Dergisi 2011; 24: 191-194)
DOI: 10.5152/kd.2011.47
Posakonazol ile Tedavi Edilen Rinoserebral Mukormikoz Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 130-133)
DOI: 10.5152/kd.2010.34
Kronik Lenfositer Lösemili Hastada Nocardia Beyin Apsesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 134-137)
DOI: 10.5152/kd.2010.35
İntravezikal BCG İmmünoterapisi Sonrası Gelişen Hepatit Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 67-69)
DOI: 10.5152/kd.2010.20
İntramüsküler İnjeksiyon Sonrası Gelişen Nekrotizan Fasiit Olgusu ve Literatürün İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: -)
Linezolid Tedavisine Bağlı Dilde Renk Değişikliği Meydana Gelen Bir Spondilodiskit Olgusu
(Klimik Dergisi 2009; 22: 34-36)
Antineoplastik Tedavi Sonrasında Görülen Kronik HBV İnfeksiyonu Reaktivasyonu Olgusu
(Klimik Dergisi 2007; 20: 92-94)
Tüberküloz Tedavisi Sırasında Yayma Pozitifliği ile Birlikte Kültür Negatifliği Gösteren Bir Olgu: Ölü Basil Kavramının İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 130-133)
Brucella melitensis’in Neden Olduğu Bir Prostetik Mitral Kapak Endokarditi Olgusu
(Klimik Dergisi 2005; 18: 75-76)
Tüberküloz Tanısında Ehrlich-Ziehi-Neelsen ve Fluorokrom Boyama Yöntemlerinin ve Bactec ve Löwenstein-Jensen Kültür Yöntemlerinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 36-40)
Toksoplazmoz Tanısında ACIF Testin Değeri, IF A ve ELISA ile Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 1996; 9: 36-38)
Pegile İnterferon, Ribavirin ve Telaprevir Tedavisi Altında Gelişen HCV NS3 İnhibitörü Çapraz Direnci
(Klimik Dergisi 2015; 28: 92-94)
DOI: 10.5152/kd.2015.18
†Üst Servikal Omurganın TüŸberküŸlošz Apseleri
(Klimik Dergisi 1998; 11: 19-21)
Kocaeli İlinde Yurtdışı Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtması: 16 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 86-89)
DOI: 10.5152/kd.2016.20
Geç Tanı Konulan Bir Sıtma Olgusu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 48-49)
Arcanobacterium haemolyticum’a Bağlı Nadir Bir Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Olgusu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 41-44)
DOI: 10.5152/kd.2017.09
Derleme
Biyofilm ve Diyabetik Ayak İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 101-107)
DOI: 10.5152/kd.2017.27
Ortopedik Protez İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2013; 26: 84-93)
DOI: 10.5152/kd.2013.27
İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler
(Klimik Dergisi 2015; 28: 46-67)
DOI: 10.5152/kd.2015.11
Toplum Kökenli Pnömoniler
(Klimik Dergisi 2007; 20: 3-16)
Türkiye’de Bruselloz: Genel Bakış
(Klimik Dergisi 2006; 19: 87-97)
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 2-13)
Tularemi: Güncel Tedavi Seçeneklerine Genel Bir Bakış
(Klimik Dergisi 2011; 24: 2-10)
DOI: 10.5152/kd.2011.02
HIV İnfeksiyonu ve Antiretroviral Tedavinin Osteopeni Gelişimine Etkileri
(Klimik Dergisi 2012; 25: 51-57)
DOI: 10.5152/kd.2012.16
Mediyastenit
(Klimik Dergisi 2012; 25: 2-5)
DOI: 10.5152/kd.2012.02
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuna Karşı Profilaksi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 100-106)
DOI: 10.5152/kd.2016.25
Özgün Araştırma
Çocuklarda Tifo: 30 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 28-30)
DOI: 10.5152/kd.2012.08
İdrar Örneklerinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Skorlama Yöntemi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 86-89)
DOI: 10.5152/kd.2011.20
HIV/AIDS’li 36 Olgunun Retrospektif Analizi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 11-16)
DOI: 10.5152/kd.2011.03
Brusellozlu 78 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 89-94)
DOI: 10.5152/kd.2010.26
Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2010; 23: 95-99)
DOI: 10.5152/kd.2010.27
Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 55-59)
DOI: 10.5152/kd.2010.17
Toplumda Edinilmiş Alt Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Empirik Antibiyoterapi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 107-109)
Diyabetik Hastalarda Hepatit C Virusu Antikoru Prevalansı
(Klimik Dergisi 1997; 10: 83-86)
Febril Nötropenide Tedavi Yaklaşımı: 53 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 30-32)
Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Serolojik Tanı Yöntemlerinin Karşılıklı Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 39-43)
Hepatit C Virusu RNA Pozitifliğinin Karaciğer Fonksiyonu Testleri ile İlişkisi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 44-46)
Atipik Pnömonili Hastalarda Mycoplasma pneumoniae İnfeksiyonunun Kültür, Seroloji ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması
(Klimik Dergisi 1996; 9: 127-130)
Febril Nötropenik Olgularda Ajan Patojen Profili ve Tedavi Sonuçları
(Klimik Dergisi 1996; 9: 87-88)
Dirençli Pseudomonas Suşlarında Amikasin ve Meropenem Kombinasyonunun E-Test® Yöntemi ile FIC İndeksi Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 45-47)
Brusellozlu Hastalarda Farklı Tedavi Kombinasyonlarına Bağlı Yan Etkilerin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 205-208)
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının Klinik ve Bakteriyolojik Olarak Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2014; 27: 21-25)
DOI: 10.5152/kd.2014.06
Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastalarda Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı Sıklığı ve Taşıyıcılıkla İlişkili Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 112-116)
DOI: 10.5152/kd.2015.23
Daha Önce Tedavi Görmemiş HIV-Pozitif Hastalarda Kullanılan Antiretroviral Tedavi Rejimlerinin Virolojik Yanıt, İmmünolojik Yanıt ve İstenmeyen Etkiler Açısından Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi ; : -)
DOI: 10.5152/kd.2018.24
Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Etkenlerinin Yıllara Göre Dağılımı: Değişim Var mı?
(Klimik Dergisi 2017; 30: 27-31)
DOI: 10.5152/kd.2017.05
Farklı Antibiyotik-Heparin Kateter Kilit Solüsyonlarının Biyofilm İçindeki Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarına In Vitro Etkilerinin Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2016; 29: 25-28)
DOI: 10.5152/kd.2016.06
Uzlaşı Raporu
Kronik Hepatit C Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu-2017 Güncellemesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 2-36)
DOI: 10.5152/kd.2017.12
Kronik Hepatit C Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 19-39)
DOI: 10.5152/kd.2014.27
Kronik Hepatit D Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 40-47)
DOI: 10.5152/kd.2014.28
Duyuru
“Sağlık Bakımında Sepsisi Önlemek Elinizde”; 5 Mayıs 2018 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün YAŞAM KURTARIN: Elinizi Temizleyin Kampanyası
(Klimik Dergisi 2018; 31: 2-3)
DOI: 10.5152/kd.2018.03
“Sağlık Bakımında Sepsisi Önlemek Elinizde”; 5 Mayıs 2018 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün YAŞAM KURTARIN: Elinizi Temizleyin Kampanyası
(Klimik Dergisi ; : -)
DOI: 10.5152/kd.2018.03
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018