ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Aile İçi Bulaşma Sonucu Ortaya Çıkan Çok İlaca Dirençli Akciğer ve Meme Tüberkülozu Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 119-121)
DOI: 10.5152/kd.2011.29
Çoklu İlaç Direnci Gösteren Salmonella typhimurium’un Neden Olduğu Salmonelloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2009; 22: 69-71)
Kronik Hepatit B İnfeksiyonu Olan Bir Hodgkin Dışı Lenfomalı Hastada Alevlenmenin Baskılanmasında ve Kemoterapi Boyunca Profilakside Lamivudin
(Klimik Dergisi 2002; 15: 95-97)
Multipl Myelomlu Bir Hastada Kocuria varians Bakteriyemisi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 125-126)
DOI: 10.5152/kd.2012.34
Moellerella wisconsensis'in Neden Olduğu İlk Primer Bakteriyemi Olgusu: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 119-121)
DOI: 10.5152/kd.2013.34
Pegile İnterferon, Ribavirin ve Telaprevir Tedavisi Altında Gelişen HCV NS3 İnhibitörü Çapraz Direnci
(Klimik Dergisi 2015; 28: 92-94)
DOI: 10.5152/kd.2015.18
İntratekal Kolistinle Başarıyla Tedavi Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii’ye Bağlı Nozokomiyal Menenjit
(Klimik Dergisi 2017; 30: 155-157)
DOI: 10.5152/kd.2017.38
Derleme
Biyofilm ve Diyabetik Ayak İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 101-107)
DOI: 10.5152/kd.2017.27
Daptomisin
(Klimik Dergisi 2010; 23: 35-38)
DOI: 10.5152/kd.2010.12
Özgün Araştırma
Ateş Yüksekliği Nedeniyle Başvuran 88 Olguda Ateş Etyolojisinin Araştırılması
(Klimik Dergisi 2010; 23: 18-21)
DOI: 10.5152/kd.2010.06
Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyemi Etkeni Olabilecek Patojenler, Direnç Durumu ve Hastaların Özellikleri
(Klimik Dergisi 2009; 22: 88-91)
İmmünosüpresif Tedavi Alan ve İmmünokompetan İshalli Erişkinlerde Norovirus İnfeksiyonu Sıklığının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2012; 25: 10-13)
DOI: 10.5152/kd.2012.04
Acinetobacter baumannii Bakteriyemilerinde Mortalite için Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2011; 24: 162-166)
DOI: 10.5152/kd.2011.40
Sık Görülen Bir Deri Hastalığı Olan Ürtikere Eşlik Eden Fokal İnfeksiyonlar
(Klimik Dergisi 2011; 24: 98-100)
DOI: 10.5152/kd.2011.23
Hastanede Yatan Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerde Antimikrobiyal Direnç
(Klimik Dergisi 2011; 24: 112-115)
DOI: 10.5152/kd.2011.27
Yoğun Bakım Birimindeki Bakteriyemik Hastalarda İnfeksiyon Kaynağının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2000; 13: 58-60)
Bakteriyemik Hastalarda Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu ve Mortalite †Üzerindeki Etkisi
(Klimik Dergisi 1998; 11: 95-98)
Sitotoksik Tedavi veya Kemik İliği Tutulumuna Bağlı Gelişen 148 Febril Nötropeni Epizodu
(Klimik Dergisi 1999; 12: 93-96)
Mycobacterium tuberculosis Suşlarının Antitüberkülöz İlaçlara Direnç Paternleri ve İzoniazid Direnci ile Katalaz Aktivitesi Arasındaki İlişki
(Klimik Dergisi 1997; 10: 33-35)
İntravasküler Kateterlerin Neden Olduğu İnfeksiyonlar
(Klimik Dergisi 1996; 9: 142-144)
Escherichia coli Bakteriyemisi Olan Olguların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 109-111)
Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalardan İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kökenlerinin İlaç Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2006; 19: 71-75)
Mycobacterium tuberculosis İzolatlarında Rifampisin ve Rifabutin Arasındaki Çapraz Direncin İnsidansı
(Klimik Dergisi 2004; 17: 124-127)
Kan Kültürlerinde Üreme Saptanan 380 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 25-30)
Nedeni Bilinmeyen Ateş: 66 Olgunun Analizi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 108-112)
Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Hastane İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 108-113)
DOI: 10.5152/kd.2017.28
Acinetobacter Türlerine Bağlı Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında Risk Faktörleri: İleriye Dönük Bir Olgu-Kontrol Çalışması
(Klimik Dergisi 2015; 28: 103-107)
DOI: 10.5152/kd.2015.21
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 49-53)
DOI: 10.5152/kd.2013.17
2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2016; 29: 60-64)
DOI: 10.5152/kd.2016.15
Enterokok Bakteriyemilerinde Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 65-70)
DOI: 10.5152/kd.2016.16
İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Enterokok Suşlarında Antimikrobiyal Direnç
(Klimik Dergisi 2016; 29: 112-116)
DOI: 10.5152/kd.2016.27
Kayseri Bölgesinde Soyutlanan Salmonella Serovarlarının Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 22-26)
DOI: 10.5152/kd.2017.04
Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Etkenlerinin Yıllara Göre Dağılımı: Değişim Var mı?
(Klimik Dergisi 2017; 30: 27-31)
DOI: 10.5152/kd.2017.05
İmmünokompromize Hastalarda Gelişen Bakteriyemilerde Etken Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılık Oranlarının Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 32-35)
DOI: 10.5152/kd.2017.06
Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Oranları
(Klimik Dergisi 2016; 29: 82-85)
DOI: 10.5152/kd.2016.19
Uzlaşı Raporu
Kronik Hepatit B Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 2-18)
DOI: 10.5152/kd.2014.26
Özel Konaklarda ve Özel Durumlarda Kronik Hepatit Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 48-68)
DOI: 10.5152/kd.2014.29
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018