ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuyla İnfekte Bir Olguda Kronik Hepatit C Koinfeksiyonunun Pegile İnterferon ve Ribavirinle Sağaltımı
(Klimik Dergisi 2011; 24: 122-125)
DOI: 10.5152/kd.2011.30
İnfeksiyon Yönüyle Erythema Multiforme ve Stevens-Johnson Sendromu: On Olgunun İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 92-94)
Bir Olgu Nedeniyle İnvazif Streptokok İnfeksiyonu
(Klimik Dergisi 1997; 10: 155-157)
Orf: Viral Bir Cilt Hastalığı Olgusu
(Klimik Dergisi 2007; 20: 55-57)
Linezolid ile Tedavi Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus epidermidis’in Etken Olduğu Ventriküloperitoneal Şant İnfeksiyonu Olgusu
(Klimik Dergisi 2007; 20: 61-62)
Sağlıklı Erişkinde Ciddi Seyirli CMV İnfeksiyonu
(Klimik Dergisi 2007; 20: 95-96)
Ralstonia pickettii ’ye Bağlı Ventriküloperitoneal Şant İnfeksiyonu Gelişen Bir Olgu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 72-74)
DOI: 10.5152/kd.2013.22
Toplum Kökenli Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus'un Neden Olduğu Bir Nekrotizan Fasiit Olgusu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 26-29)
DOI: 10.5152/kd.2014.07
Baş Ağrısıyla Kendini Gösteren Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 76-77)
DOI: 10.5152/kd.2014.18
Salmonella enteritidis’e Bağlı Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonu ve Osteomyelit: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 93-95)
DOI: 10.5152/kd.2017.23
Arcanobacterium haemolyticum’a Bağlı Nadir Bir Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Olgusu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 41-44)
DOI: 10.5152/kd.2017.09
Mayaların Tanımlanmasında Kullanılan Ticari Sistemler Tek Başına Yeterli mi?: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2016; 29: 95-98)
DOI: 10.5152/kd.2016.23
Parvimonas micra’nın Etken Olduğu İki İntrakraniyal Apse Olgusu
(Klimik Dergisi 2016; 29: 47-50)
DOI: 10.5152/kd.2016.11
İnvazif Trichosporon İnfeksiyonu: İki Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 67-70)
DOI: 10.5152/kd.2018.17
Derleme
Türkiye’de HIV İnfeksiyonu: Hedefe Ne Kadar Yakınız?
(Klimik Dergisi ; : -)
DOI: 10.5152/kd.2018.04
Bakteriyel İnfeksiyonlarda ve Sepsiste Biyobelirteçler
(Klimik Dergisi 2015; 28: 96-102)
DOI: 10.5152/kd.2015.20
Biyofilm ve Diyabetik Ayak İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 101-107)
DOI: 10.5152/kd.2017.27
Sondayla İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2014; 27: 38-47)
DOI: 10.5152/kd.2014.12
İnfeksiyon Kontrolünün Sağlık Bakımındaki Yeri ve Önemi
(Klimik Dergisi 2014; 27: 2-5)
DOI: 10.5152/kd.2014.02
Cerrahi Alan İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2007; 20: 35-46)
Toplum Kökenli İnfeksiyonlarda Genişlemiş Spektrumlu β-Laktamazlar ve Klinik Önemi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 94-98)
DOI: 10.5152/kd.2012.27
Daptomisin
(Klimik Dergisi 2010; 23: 35-38)
DOI: 10.5152/kd.2010.12
Pulmoner Kandidiyaz
(Klimik Dergisi 2007; 20: 67-70)
Beyin-Omurilik Sıvısı Şant İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2010; 23: 77-82)
DOI: 10.5152/kd.2010.24
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 2-13)
Biyofilmler ve Yabancı Cisim İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2008; 21: 79-86)
Cerrahi Antimikrobiyal Profilakside Güncel Öneriler
(Klimik Dergisi 2015; 28: 2-10)
DOI: 10.5152/kd.2015.02
Türkiye’de HIV İnfeksiyonu: Hedefe Ne Kadar Yakınız?
(Klimik Dergisi 2018; 31: 4-10)
DOI: 10.5152/kd.2018.04
Özgün Araştırma
Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Hastane İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 108-113)
DOI: 10.5152/kd.2017.28
Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastalarda Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı Sıklığı ve Taşıyıcılıkla İlişkili Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 112-116)
DOI: 10.5152/kd.2015.23
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinin Prevalansı ve Coğrafi, İklimsel ve Kene Yoğunluğuyla İlgili Faktörlerin Önemi
(Klimik Dergisi 2015; 28: 68-71)
DOI: 10.5152/kd.2015.12
Hematolojik Maligniteli Nötropenik Hastalarda Daptomisin Tedavisinin Etkinliği
(Klimik Dergisi 2015; 28: 72-75)
DOI: 10.5152/kd.2015.13
Acil Servise Başvuran Geriyatrik Hastaların İnfeksiyon Hastalıklarına Bakış
(Klimik Dergisi 2015; 28: 76-79)
DOI: 10.5152/kd.2015.14
Genişlemiş Spektrumlu β-Laktamaz Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae ile Oluşan Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında Risk Faktörleri ve Mortalite
(Klimik Dergisi 2014; 27: 15-20)
DOI: 10.5152/kd.2014.05
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının Klinik ve Bakteriyolojik Olarak Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2014; 27: 21-25)
DOI: 10.5152/kd.2014.06
Nozokomiyal Pseudomonas Suşlarında Metallo-β-Laktamaz Üretiminin Fenotipik Olarak Araştırılması
(Klimik Dergisi 2014; 27: 57-61)
DOI: 10.5152/kd.2014.14
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2007; 20: 50-54)
Hastane Personelinde Görülen Kan ve Vücut Sıvılarıyla İlişkili Yaralanmaların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2013; 26: 98-101)
DOI: 10.5152/kd.2013.29
Kan Akımı İnfeksiyonlarından İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antimikrobiyal Direnç Paterni: Altı Yıllık Değerlendirme
(Klimik Dergisi 2013; 26: 108-112)
DOI: 10.5152/kd.2013.31
Acil Servise Baş vuran Hastalar Arasındaki İnfeksiyon Hastalıklarının Sıklığının İncelenmesi
(Klimik Dergisi 2006; 19: 110-113)
Fırat Tıp Merkezi Cerrahi ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitelerine Ait 2003 Yılı Nozokomiyal İnfeksiyon Sürveyansı
(Klimik Dergisi 2006; 19: 43-45)
İdrar Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2006; 19: 60-62)
Kronik HCV İnfeksiyonlu Olgularla HBV/HCV Koinfeksiyonlu Olguların Pegile İnterferon ve Ribavirinden Oluşan Kombine Tedaviye Erken Virolojik Yanıt Açısından Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2008; 21: 97-100)
Semptomatik Üriner Sistem İnfeksiyonu Olan Hastalardaki Üropatojenler ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları
(Klimik Dergisi 2008; 21: 112-117)
Pediyatrik Yaş Grubunda Üriner Sistem İnfeksiyonlarına Sebep Olan Üropatojenlerin Dağılımının ve Antimikrobiyal Dirençlerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 118-121)
Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Aletle İlişkili Hastane İnfeksiyonu Sürveyansı
(Klimik Dergisi 2008; 21: 50-53)
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Aletle İlişkili Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı
(Klimik Dergisi 2008; 21: 54-60)
İdrar Yolu İnfeksiyonu Etkenleri ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2008; 21: 7-11)
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda İdrar Yolu İnfeksiyonu Göstergelerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 12-16)
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuyla İnfekte Olgularda Hepatit B Virusu ve Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2010; 23: 100-104)
DOI: 10.5152/kd.2010.28
Toxoplasma gondii, Sitomegalovirus ve Rubella İnfeksiyonlarının Tanısında Avidite Testleri: Ocak 2008-Aralık 2009 Tarihleri Arasındaki Sonuçların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 105-109)
DOI: 10.5152/kd.2010.29
Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyel İnfeksiyonların Tanısal ve Prognostik Bir Göstergesi Olarak Prokalsitoninin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 24-30)
DOI: 10.5152/kd.2011.05
Toplum Kökenli Üriner Sistem İnfeksiyonu Tanısı Alan Yaşlı Hastalarda İdrar Kültürü Sonuçlarının ve Ampirik Antibiyotik Tedavisi Yaklaşımının İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 71-76)
DOI: 10.5152/kd.2012.20
Fosfomisin ve Bazı Antimikrobiyal Ajanların Üriner Escherichia coli İzolatlarına In Vitro Etkinliğinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 77-80)
DOI: 10.5152/kd.2012.21
İdrar Örneklerinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Skorlama Yöntemi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 86-89)
DOI: 10.5152/kd.2011.20
Sık Görülen Bir Deri Hastalığı Olan Ürtikere Eşlik Eden Fokal İnfeksiyonlar
(Klimik Dergisi 2011; 24: 98-100)
DOI: 10.5152/kd.2011.23
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğinin Hastane İnfeksiyonu Sürveyansı
(Klimik Dergisi 2006; 19: 22-24)
Garenoksasinin Alt Solunum Yolu Patojenlerine In Vitro Etkinliği
(Klimik Dergisi 2006; 19: 28-31)
Kardiyak Cerrahi Ameliyatlardan Sonra Gelişen Hastane İnfeksiyonları: Sürveyans ve Risk Faktörlerinin Analizi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 103-109)
Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarından İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Fusidik Asid ve Mupirosin Duyarlılığı
(Klimik Dergisi 2005; 18: 117-120)
Travma Nedeniyle Acil Cerrahi Yoğun Bakım Biriminde Yatan Hastalarda Hastane Kökenli İnfeksiyonun Erken Tanısında Serum İnterlökin-6 ve C-Reaktif Protein Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 63-66)
Bir Üniversite Hastanesinde Bir Yıllık Dönemde İzlenen İnvazif Fungal İnfeksiyonların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 67-70)
Ortopedik Protez İnfeksiyonlarında Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 22-24)
Kemik ve Eklemlerdeki Protez İnfeksiyonları: 50 Olgunun Analizi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 25-27)
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Hastane İnfeksiyonlar›: 2002 Yılı Sonuçları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 44-46)
Hastane İnfeksiyonu Etkeni Çeşitli Gram-Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Yapımının İki Yöntemle Araştırılması
(Klimik Dergisi 2004; 17: 47-49)
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Nozokomiyal İnfeksiyonlar
(Klimik Dergisi 2004; 17: 120-123)
Üropatojen Escherichia coli Suşlarının Tedavide Sık Kullanılan Antibiyotiklere Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 132-136)
Ortopedik Endoprotez ve Açık Redüksiyon İnternal Tespit Operasyonları Sonrası İnfeksiyonlar
(Klimik Dergisi 2003; 16: 34-37)
Nedeni Bilinmeyen Ateş: 66 Olgunun Analizi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 108-112)
Yenidoğan Yoğun Bakım Biriminde Klebsiella pneumoniae Kolonizasyonunun Araştırılması
(Klimik Dergisi 2003; 16: 73-78)
Streptococcus pneumoniae’nin Çocukluk Döneminde Etken Olduğu İnvazif İnfeksiyonlar ve Antibiyotiklere Karşı Direnç Durumu
(Klimik Dergisi 2003; 16: 79-84)
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde İlk Vankomisine Dirençli Enterokok İzolasyonunu Takiben Yapılan Nokta Prevalansı Çalışması Sonuçları
(Klimik Dergisi 2002; 15: 78-81)
Toplum Kökenli Üropatojen Escherichia coli İzolatlarında Antimikrobiyal Direncin İzlemi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 85-88)
Kronik Osteomyelit ve Total Protez İnfeksiyonlarında Yüzeyel Sürüntü Kültürleriyle, Derin Doku veya Aspirat Materyallerinin Mikrobiyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2007; 20: 71-76)
Kadınlarda Yineleyen Üriner Sistem İnfeksiyonları ve Antibiyotik Direncindeki Değişiklikler
(Klimik Dergisi 2007; 20: 77-82)
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde Alet Kullanımı ile İlişkili İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Sürveyans Verileri
(Klimik Dergisi 2007; 20: 83-87)
Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Semptomatik Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2007; 20: 88-91)
Febril Nötropenik Hastalardan Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Koagülaz-Negatif Stafilokok Türlerinin Teikoplanine Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2010; 23: 44-47)
DOI: 10.5152/kd.2010.14
Pyelonefrit: 190 Olgunun Retrospektif Analizi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 10-14)
DOI: 10.5152/kd.2010.04
Ateş Yüksekliği Nedeniyle Başvuran 88 Olguda Ateş Etyolojisinin Araştırılması
(Klimik Dergisi 2010; 23: 18-21)
DOI: 10.5152/kd.2010.06
Hastane İnfeksiyonlarında Etest® ile Gram-Negatif Çomakların Piperasilin-Tazobaktam Duyarlılığın Saptanması
(Klimik Dergisi 2002; 15: 52-53)
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisinde Yatan Hastalarda İnfeksiyonun Sigara Kullanımıyla İlişkisi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 29-30)
Kocaeli ܆niversitesi Tıp FakŸültesi Hastanesi Yoğun Bakım Birimindeki Nozokomiyal İnfeksiyonların Prevalansı
(Klimik Dergisi 2001; 14: 89-90)
Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Febril Nöštropeni Etkenleri
(Klimik Dergisi 2001; 14: 7-9)
Ortopedik Yabancı Cisim ve Protez İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2000; 13: 88-90)
Multirezistan Klebsiella pneumoniae Suşunun Neden Olduğu Hastane İnfeksiyonu
(Klimik Dergisi 2000; 13: 91-93)
HIV İnfeksiyonu: 44 Vakanın Analizi
(Klimik Dergisi 2000; 13: 94-97)
Atipik Pnšömoni ve Dual Etyoloji
(Klimik Dergisi 2000; 13: 43-45)
Deneysel Sistemik Kandidiyaz Modelinde Organ KüŸltüŸrüŸ ve Patolojik Bulgular
(Klimik Dergisi 2000; 13: 71-74)
Uludağ †Üniversitesi Tıp FakŸültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 1999; 12: 55-57)
SSK Ankara Eğitim Hastanesindeki İntravaskŸüler Kateter İnfeksiyonu Etkenleri ve Risk Faktöšrlerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1999; 12: 69-72)
Koroner Arter 'Bypass' Cerrahisinde Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Metisiline Direnli Staphylococcus aureus İnfeksiyonları İçin Risk Faktöšrleri ve Vankomisin Profilaksisi İndikasyonları
(Klimik Dergisi 1999; 12: 76-78)
İntravasküler Kateter İnfeksiyonlarından İzole Edilen Stafilokoklarda Fusidik Asidin In Vitro Etkinliği
(Klimik Dergisi 1999; 12: 107-108)
İdrar Örmeklerinden Gardnerella vaginalis İzolasyonu
(Klimik Dergisi 1997; 10: 119-121)
Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Tanısında Kullanılan Mikrobiyolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 9-12)
DOI: 10.5152/kd.2013.03
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne Başvuran Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve Sifilis Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 99-102)
DOI: 10.5152/kd.2012.28
Epstein-Barr Virusu İnfeksiyonu Tanısında EBV IgM/IgG ve Monospot Testlerinin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 107-110)
DOI: 10.5152/kd.2012.30
Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Personelinin El Hijyeninde Beş İndikasyona Uyumu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 17-20)
DOI: 10.5152/kd.2013.05
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Hematoloji Kliniği’ndeki İnfeksiyonların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2013; 26: 21-25)
DOI: 10.5152/kd.2013.06
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beş Yıllık Menenjit Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2013; 26: 54-57)
DOI: 10.5152/kd.2013.18
İdrar Yolu İnfeksiyonlarında Bakteri Kültürü ve Mikroskopik İdrar Analizörünün Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 68-71)
DOI: 10.5152/kd.2013.21
İdrar Sonrasına Bağlı Bakteriüri Gelişiminde Rol Oynayan Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 1997; 10: 41-45)
Alt Solunum Yolu İnfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Tanısında Transtrakeal Aspirasyon Örneklerinin Değeri
(Klimik Dergisi 1996; 9: 135-137)
İntravasküler Kateterlerin Neden Olduğu İnfeksiyonlar
(Klimik Dergisi 1996; 9: 142-144)
Toplumdan Kazanılmış İdrar Yolu İnfeksiyonu Etkenlerinin Antimikrobik Maddelere Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 1996; 9: 145-146)
Gardnerella vaginalis ve B Grubu Streptokokların Etken Olduğu İdrar Yolu İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 1996; 9: 147-149)
İç Hastalıkları Kliniğinde Gelişen Hastane İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 1996; 9: 72-74)
Yoğun Bakım Servisindeki Hastalardan İzole Edilen Gram-Negatif Patojenlerin B-Laktam Antibiyotiklere Direnç Durumu
(Klimik Dergisi 1996; 9: 10-12)
Yoğun Bakım Ünitesinde Uzun Süre Tedavi Edilen Kritik Durumdaki Hastalarda Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 71-76)
DOI: 10.5152/kd.2016.17
Anti-HCV-Pozitif Örneklerde HBV/HCV Koinfeksiyonu Yaygınlığının Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 16-19)
DOI: 10.5152/kd.2018.06
Yoğun Bakım Ünitesinde Acinetobacter baumannii Kolonizasyonu ve İnfeksiyonu: Risk Faktörleri, Bulaşma Yolları ve Bulaşma Dinamikleri
(Klimik Dergisi 2018; 31: 20-29)
DOI: 10.5152/kd.2018.07
Farklı Antibiyotik-Heparin Kateter Kilit Solüsyonlarının Biyofilm İçindeki Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarına In Vitro Etkilerinin Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2016; 29: 25-28)
DOI: 10.5152/kd.2016.06
Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Etkenlerinin Yıllara Göre Dağılımı: Değişim Var mı?
(Klimik Dergisi 2017; 30: 27-31)
DOI: 10.5152/kd.2017.05
HIV İnfeksiyonlu Hastalarda Fırsatçı Hastalıkların Viral Yük ve CD4+ T Hücre Sayılarıyla İlişkisi
(Klimik Dergisi 2015; 28: 28-34)
DOI: 10.5152/kd.2015.06
İmmünokompromize Hastalarda Gelişen Bakteriyemilerde Etken Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılık Oranlarının Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 32-35)
DOI: 10.5152/kd.2017.06
Pediyatrik Hastalarda Nozokomiyal Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının Epidemiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 29-35)
DOI: 10.5152/kd.2016.07
HIV’le İnfekte Olgularda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2018; 31: 34-36)
DOI: 10.5152/kd.2018.10
Evde Sağlık Hizmeti Birimi Tarafından Takip Edilen Hastalarda Gelişen İnfeksiyonlar
(Klimik Dergisi 2018; 31: 41-45)
DOI: 10.5152/kd.2018.12
Uzlaşı Raporu
Duyuru
“Sağlık Bakımında Sepsisi Önlemek Elinizde”; 5 Mayıs 2018 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün YAŞAM KURTARIN: Elinizi Temizleyin Kampanyası
(Klimik Dergisi ; : -)
DOI: 10.5152/kd.2018.03
“Sağlık Bakımında Sepsisi Önlemek Elinizde”; 5 Mayıs 2018 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün YAŞAM KURTARIN: Elinizi Temizleyin Kampanyası
(Klimik Dergisi 2018; 31: 2-3)
DOI: 10.5152/kd.2018.03
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018