ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuyla İnfekte Bir Olguda Kronik Hepatit C Koinfeksiyonunun Pegile İnterferon ve Ribavirinle Sağaltımı
(Klimik Dergisi 2011; 24: 122-125)
DOI: 10.5152/kd.2011.30
Serebral Toksoplazmozla Başvuran ve Bu Sırada Tanı Konulan HIV/AIDS Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 62-64)
DOI: 10.5152/kd.2011.13
Menenjiti Taklit Eden Bir Nöro-Behçet Hastalığı Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 71-74)
DOI: 10.5152/kd.2011.16
İnfertilite Nedeniyle İzlenen Bir Hastada Gebelik Sırasında Gelişen Tüberkülöz Menenjit
(Klimik Dergisi 2010; 23: 73-75)
DOI: 10.5152/kd.2010.22
Bir AIDS Olgusunda Disemine Kriptokok İnfeksiyonu ve HIV/AIDS Hastalarında Türkiye'den Bildirilen Diğer Kriptokokoz Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 126-127)
Bir Meningovasküler Sifilis Olgusu
(Klimik Dergisi 2006; 19: 119-120)
Pnömokok Menenjiti ile Başvuran İki HIV/AIDS Olgusu
(Klimik Dergisi 2003; 16: 140-142)
Seftriaksona Dirençli İki Pnömokoksik Menenjit Olgusu
(Klimik Dergisi 2003; 16: 143-146)
Cryptococcus neoformans Menenjiti: Beş Olgu Bildirisi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 85-90)
Bir Kriptokok Menenjiti Olgusu
(Klimik Dergisi 1996; 9: 158-159)
HIV İnfeksiyonlu Hastada Toksoplazmoza Bağlı Myelit Olgusu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 78-80)
DOI: 10.5152/kd.2013.24
Yaşlı Bir Hastada Streptococcus pyogenes’in Etken Olduğu Fatal Menenjit
(Klimik Dergisi 2012; 25: 122-124)
DOI: 10.5152/kd.2012.33
Alanya’da Batı Nil Virusu Ensefaliti: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2015; 28: 87-88)
DOI: 10.5152/kd.2015.16
İntratekal Kolistinle Başarıyla Tedavi Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii’ye Bağlı Nozokomiyal Menenjit
(Klimik Dergisi 2017; 30: 155-157)
DOI: 10.5152/kd.2017.38
HIV-Pozitif Hastada Renal Tutulumla Giden Cryptococcus neoformans Menenjiti: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 153-156)
DOI: 10.5152/kd.2018.36
Antitüberküloz Tedavi Alan Hastada Pirazinamide Bağlı Akut Jeneralize Ekzantematöz Püstüloz: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2016; 29: 133-135)
DOI: 10.5152/kd.2016.32
Fludarabin ile İlişkili Bir Listeria monocytogenes Menenjiti Olgusu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 70-71)
Üriner Sistem İnfeksiyonuna Bağlı Olarak Gelişen Bir Enterobacter cloacae Menenjiti Olgusu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 244-246)
DOI: 10.5152/kd.2018.59
Derleme
HIV İnfeksiyonu ve Antiretroviral Tedavinin Osteopeni Gelişimine Etkileri
(Klimik Dergisi 2012; 25: 51-57)
DOI: 10.5152/kd.2012.16
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuna Karşı Profilaksi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 100-106)
DOI: 10.5152/kd.2016.25
Türkiye’de HIV İnfeksiyonu: Hedefe Ne Kadar Yakınız?
(Klimik Dergisi 2018; 31: 4-10)
DOI: 10.5152/kd.2018.04
Özgün Araştırma
Daha Önce Tedavi Görmemiş HIV-Pozitif Hastalarda Kullanılan Antiretroviral Tedavi Rejimlerinin Virolojik Yanıt, İmmünolojik Yanıt ve İstenmeyen Etkiler Açısından Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2018; 31: 94-100)
DOI: 10.5152/kd.2018.24
Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Sağlık Personelinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 110-114)
DOI: 10.5152/kd.2018.27
Türkiye'de Bir Ceza İnfaz Kurumunda HIV Seropozitifliği: Kesitsel Bir Araştırma
(Klimik Dergisi 2018; 31: 132-134)
DOI: 10.5152/kd.2018.31
Tedavi Naif HIV/AIDS Hastalarında Kullanılan Antiretroviral Tedavi Rejimlerinin Virolojik ve İmmünolojik Yanıt Açısından Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2019; 32: 13-18)
DOI: 10.5152/kd.2019.04
Menenjitlerde Serum ve Beyin-Omurilik Sıvısında C-Reaktif Protein ve İnterlökin-6 Düzeyi
(Klimik Dergisi 1999; 12: 89-92)
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beş Yıllık Menenjit Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2013; 26: 54-57)
DOI: 10.5152/kd.2013.18
Bir Devlet Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, B, C ve HIV İnfeksiyonu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2013; 26: 64-67)
DOI: 10.5152/kd.2013.20
Bakteriyel Menenjitli Çocuklarda Tedavi Öncesi ve Sonrası S-100B ve Oksidatif Durumun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 67-70)
DOI: 10.5152/kd.2012.19
Batman Bölge Devlet Hastanesi Transfüzyon Merkezine Başvuran Kan Vericilerinin HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 173-175)
DOI: 10.5152/kd.2011.42
HIV/AIDS’li 36 Olgunun Retrospektif Analizi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 11-16)
DOI: 10.5152/kd.2011.03
Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2010; 23: 95-99)
DOI: 10.5152/kd.2010.27
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuyla İnfekte Olgularda Hepatit B Virusu ve Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2010; 23: 100-104)
DOI: 10.5152/kd.2010.28
Anti-HIV-Pozitif Hastalarda Doğrulama Testi Sonuçları: Beş Yıllık Verilerin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 51-54)
DOI: 10.5152/kd.2010.16
Akut Pürülan Menenjitli 94 Olgunun Analizi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 95-98)
Yüz Yirmi Bir Menenjit Olgusunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 11-14)
Kan Donörlerinde HBV, HCV, HIV ve VDRL Seropozitifliği
(Klimik Dergisi 2003; 16: 18-20)
Kan Donörlerinde Hepatit B Virüsü, Hepatit C Virüsü ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü İnfeksiyonu ve Sifilis Sıklığı
(Klimik Dergisi 2008; 21: 65-68)
Malatya Devlet Hastanesi Kan Donörlerinin Kan Grupları Dağılım ve Donör Tarama Test Sonuçlarının Yedi Yıllık Geriye Dönük Analizi
(Klimik Dergisi 2007; 20: 47-49)
HIV/AIDS Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 18-20)
Tüberkülöz Menenjit: 36 Olgunun Klinik, Laboratuvar, Radyolojik Bulgularının ve Prognozlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 105-108)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne Başvuran Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve Sifilis Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 99-102)
DOI: 10.5152/kd.2012.28
HIV ile İnfekte Hastalarda Standard Doz Hepatit B Aşısına Karşı Antikor Yanıtı
(Klimik Dergisi 2014; 27: 12-14)
DOI: 10.5152/kd.2014.04
Kronik Hepatit B, Kronik Hepatit C ve İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu Olgularında Stigmatizasyon Algılarının Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2014; 27: 69-72)
DOI: 10.5152/kd.2014.16
Sağlık Çalışanlarının HIV/AIDS Olgularına Yaklaşımları
(Klimik Dergisi 2014; 27: 103-108)
DOI: 10.5152/kd.2014.30
ReküŸran Menenjitler: 14 Olgu Nedeniyle
(Klimik Dergisi 2001; 14: 150-153)
Anti-HIV-Pozitif Kan Donšörlerinde Doğrulama Testi Sonuçları
(Klimik Dergisi 2001; 14: 19-21)
HIV İnfeksiyonu: 44 Vakanın Analizi
(Klimik Dergisi 2000; 13: 94-97)
Erişkin Akut Bakteriyel Menenjitinde Başlangıçta ǂekilen Kraniyal Bilgisayarlı Tomografinin Değeri
(Klimik Dergisi 2000; 13: 61-64)
Mortal Sonlanan 18 Menenjit Olgusu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 99-102)
Otuz Sekiz Erişkin TŸüberküŸlošz Menenjit Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1998; 11: 15-18)
Türkiye’de HIV’le İlgili Damgalama ve Ayrımcılığın Analizi: HIV’le Yaşayan Kişiler İçin Damgalama Göstergesi Sonuçları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 15-21)
DOI: 10.5152/kd.2017.03
Soma Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliği
(Klimik Dergisi 2016; 29: 21-24)
DOI: 10.5152/kd.2016.05
HIV İnfeksiyonlu Hastalarda Fırsatçı Hastalıkların Viral Yük ve CD4+ T Hücre Sayılarıyla İlişkisi
(Klimik Dergisi 2015; 28: 28-34)
DOI: 10.5152/kd.2015.06
HIV’le İnfekte Olgularda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2018; 31: 34-36)
DOI: 10.5152/kd.2018.10
Gebelikteki Anti-HIV Pozitifliği Yenidoğanda HIV Profilaksisini Gerektirir mi?
(Klimik Dergisi 2018; 31: 210-213)
DOI: 10.5152/kd.2018.51
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019