ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Menenjiti Taklit Eden Bir Nöro-Behçet Hastalığı Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 71-74)
DOI: 10.5152/kd.2011.16
İnfertilite Nedeniyle İzlenen Bir Hastada Gebelik Sırasında Gelişen Tüberkülöz Menenjit
(Klimik Dergisi 2010; 23: 73-75)
DOI: 10.5152/kd.2010.22
Bir AIDS Olgusunda Disemine Kriptokok İnfeksiyonu ve HIV/AIDS Hastalarında Türkiye'den Bildirilen Diğer Kriptokokoz Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 126-127)
Bir Meningovasküler Sifilis Olgusu
(Klimik Dergisi 2006; 19: 119-120)
Pnömokok Menenjiti ile Başvuran İki HIV/AIDS Olgusu
(Klimik Dergisi 2003; 16: 140-142)
Seftriaksona Dirençli İki Pnömokoksik Menenjit Olgusu
(Klimik Dergisi 2003; 16: 143-146)
Bir Kriptokok Menenjiti Olgusu
(Klimik Dergisi 1996; 9: 158-159)
Yaşlı Bir Hastada Streptococcus pyogenes’in Etken Olduğu Fatal Menenjit
(Klimik Dergisi 2012; 25: 122-124)
DOI: 10.5152/kd.2012.33
Multipl Myelomlu Bir Hastada Kocuria varians Bakteriyemisi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 125-126)
DOI: 10.5152/kd.2012.34
Moellerella wisconsensis'in Neden Olduğu İlk Primer Bakteriyemi Olgusu: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 119-121)
DOI: 10.5152/kd.2013.34
Alanya’da Batı Nil Virusu Ensefaliti: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2015; 28: 87-88)
DOI: 10.5152/kd.2015.16
İntratekal Kolistinle Başarıyla Tedavi Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii’ye Bağlı Nozokomiyal Menenjit
(Klimik Dergisi 2017; 30: 155-157)
DOI: 10.5152/kd.2017.38
HIV-Pozitif Hastada Renal Tutulumla Giden Cryptococcus neoformans Menenjiti: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 153-156)
DOI: 10.5152/kd.2018.36
Antitüberküloz Tedavi Alan Hastada Pirazinamide Bağlı Akut Jeneralize Ekzantematöz Püstüloz: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2016; 29: 133-135)
DOI: 10.5152/kd.2016.32
Fludarabin ile İlişkili Bir Listeria monocytogenes Menenjiti Olgusu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 70-71)
Üriner Sistem İnfeksiyonuna Bağlı Olarak Gelişen Bir Enterobacter cloacae Menenjiti Olgusu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 244-246)
DOI: 10.5152/kd.2018.59
Derleme
Daptomisin
(Klimik Dergisi 2010; 23: 35-38)
DOI: 10.5152/kd.2010.12
Özgün Araştırma
Bakteriyel Menenjitli Çocuklarda Tedavi Öncesi ve Sonrası S-100B ve Oksidatif Durumun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 67-70)
DOI: 10.5152/kd.2012.19
Acinetobacter baumannii Bakteriyemilerinde Mortalite için Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2011; 24: 162-166)
DOI: 10.5152/kd.2011.40
Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyemi Etkeni Olabilecek Patojenler, Direnç Durumu ve Hastaların Özellikleri
(Klimik Dergisi 2009; 22: 88-91)
Tüberkülöz Menenjit: 36 Olgunun Klinik, Laboratuvar, Radyolojik Bulgularının ve Prognozlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 105-108)
Escherichia coli Bakteriyemisi Olan Olguların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 109-111)
ReküŸran Menenjitler: 14 Olgu Nedeniyle
(Klimik Dergisi 2001; 14: 150-153)
Yoğun Bakım Birimindeki Bakteriyemik Hastalarda İnfeksiyon Kaynağının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2000; 13: 58-60)
Erişkin Akut Bakteriyel Menenjitinde Başlangıçta ǂekilen Kraniyal Bilgisayarlı Tomografinin Değeri
(Klimik Dergisi 2000; 13: 61-64)
Bakteriyemik Hastalarda Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu ve Mortalite †Üzerindeki Etkisi
(Klimik Dergisi 1998; 11: 95-98)
Mortal Sonlanan 18 Menenjit Olgusu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 99-102)
Akut Pürülan Menenjitli 94 Olgunun Analizi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 95-98)
Yüz Yirmi Bir Menenjit Olgusunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 11-14)
Kan Kültürlerinde Üreme Saptanan 380 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 25-30)
Menenjitlerde Serum ve Beyin-Omurilik Sıvısında C-Reaktif Protein ve İnterlökin-6 Düzeyi
(Klimik Dergisi 1999; 12: 89-92)
Sitotoksik Tedavi veya Kemik İliği Tutulumuna Bağlı Gelişen 148 Febril Nötropeni Epizodu
(Klimik Dergisi 1999; 12: 93-96)
İntravasküler Kateterlerin Neden Olduğu İnfeksiyonlar
(Klimik Dergisi 1996; 9: 142-144)
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beş Yıllık Menenjit Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2013; 26: 54-57)
DOI: 10.5152/kd.2013.18
İdrar Yolu İnfeksiyonlarında Bakteri Kültürü ve Mikroskopik İdrar Analizörünün Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 68-71)
DOI: 10.5152/kd.2013.21
Acinetobacter Türlerine Bağlı Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında Risk Faktörleri: İleriye Dönük Bir Olgu-Kontrol Çalışması
(Klimik Dergisi 2015; 28: 103-107)
DOI: 10.5152/kd.2015.21
2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2016; 29: 60-64)
DOI: 10.5152/kd.2016.15
Enterokok Bakteriyemilerinde Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 65-70)
DOI: 10.5152/kd.2016.16
Otuz Sekiz Erişkin TŸüberküŸlošz Menenjit Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1998; 11: 15-18)
Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Oranları
(Klimik Dergisi 2016; 29: 82-85)
DOI: 10.5152/kd.2016.19
İmmünokompromize Hastalarda Gelişen Bakteriyemilerde Etken Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılık Oranlarının Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 32-35)
DOI: 10.5152/kd.2017.06
Bir İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde Tedavi Edilen Hastaların Kan Kültürü Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Üç Yıllık Bir Retrospektif Analiz
(Klimik Dergisi 2018; 31: 218-222)
DOI: 10.5152/kd.2018.53
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019