ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Ülseroglandüler Tularemi: Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 31-34)
DOI: 10.5152/kd.2012.09
Brucella sp.’nin Neden Olduğu Dalak Apsesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 41-43)
DOI: 10.5152/kd.2012.12
Morganella morganii’ye Bağlı Gelişen Beyin Apsesi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 81-83)
DOI: 10.5152/kd.2012.22
Kinolon Tedavisine Klinik Olarak Yanıt Alınamayan Bir Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 87-90)
DOI: 10.5152/kd.2012.24
Atipik Bulgularla Seyreden İki Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 120-123)
DOI: 10.5152/kd.2010.32
Posakonazol ile Tedavi Edilen Rinoserebral Mukormikoz Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 130-133)
DOI: 10.5152/kd.2010.34
Kronik Lenfositer Lösemili Hastada Nocardia Beyin Apsesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 134-137)
DOI: 10.5152/kd.2010.35
İntravezikal BCG İmmünoterapisi Sonrası Gelişen Hepatit Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 67-69)
DOI: 10.5152/kd.2010.20
Nekrotizan Lenfadenit Tanısı Alan Bir Ülseroglandüler Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2007; 20: 23-26)
Yabani Tavşan Eti Yenmesinden Sonra Görülen Orofaringeal Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2007; 20: 27-28)
Linezolid Tedavisine Bağlı Dilde Renk Değişikliği Meydana Gelen Bir Spondilodiskit Olgusu
(Klimik Dergisi 2009; 22: 34-36)
Antineoplastik Tedavi Sonrasında Görülen Kronik HBV İnfeksiyonu Reaktivasyonu Olgusu
(Klimik Dergisi 2007; 20: 92-94)
Brucella melitensis’in Neden Olduğu Bir Prostetik Mitral Kapak Endokarditi Olgusu
(Klimik Dergisi 2005; 18: 75-76)
Tüberküloz Tedavisi Sırasında Yayma Pozitifliği ile Birlikte Kültür Negatifliği Gösteren Bir Olgu: Ölü Basil Kavramının İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 130-133)
Salmonelloz Öz Tanısı ile İzlenen Bir Tifoidal Tülaremi Olgusu
(Klimik Dergisi 2000; 13: 113-116)
Artropod Isırması Sonrası Ortaya Çıkan Bir Ülseroglandüler Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 126-129)
DOI: 10.5152/kd.2013.36
Pegile İnterferon, Ribavirin ve Telaprevir Tedavisi Altında Gelişen HCV NS3 İnhibitörü Çapraz Direnci
(Klimik Dergisi 2015; 28: 92-94)
DOI: 10.5152/kd.2015.18
Geç Tanı Konulan Ülseroglandüler Tularemi: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 83-86)
DOI: 10.5152/kd.2017.20
†Üst Servikal Omurganın TüŸberküŸlošz Apseleri
(Klimik Dergisi 1998; 11: 19-21)
Kocaeli İlinde Yurtdışı Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtması: 16 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 86-89)
DOI: 10.5152/kd.2016.20
Diken Batması Sonucu Ortaya Çıkan Ülseroglandüler Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 71-73)
DOI: 10.5152/kd.2018.18
Derleme
İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler
(Klimik Dergisi 2015; 28: 46-67)
DOI: 10.5152/kd.2015.11
Ortopedik Protez İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2013; 26: 84-93)
DOI: 10.5152/kd.2013.27
Toplum Kökenli Pnömoniler
(Klimik Dergisi 2007; 20: 3-16)
Türkiye’de Bruselloz: Genel Bakış
(Klimik Dergisi 2006; 19: 87-97)
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 2-13)
Tularemi: Güncel Tedavi Seçeneklerine Genel Bir Bakış
(Klimik Dergisi 2011; 24: 2-10)
DOI: 10.5152/kd.2011.02
HIV İnfeksiyonu ve Antiretroviral Tedavinin Osteopeni Gelişimine Etkileri
(Klimik Dergisi 2012; 25: 51-57)
DOI: 10.5152/kd.2012.16
Mediyastenit
(Klimik Dergisi 2012; 25: 2-5)
DOI: 10.5152/kd.2012.02
Cerrahi Antimikrobiyal Profilakside Güncel Öneriler
(Klimik Dergisi 2015; 28: 2-10)
DOI: 10.5152/kd.2015.02
Özgün Araştırma
Antibiyotik Kontrol Ekibinin Akılcı Antibiyotik Kullanımına Etkisi: Maliyet Kullanım Analizi ve Cerrahi Profilakside Sağlanan Başarı
(Klimik Dergisi 2012; 25: 14-18)
DOI: 10.5152/kd.2012.05
Çocuklarda Tifo: 30 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 28-30)
DOI: 10.5152/kd.2012.08
HIV/AIDS’li 36 Olgunun Retrospektif Analizi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 11-16)
DOI: 10.5152/kd.2011.03
Sivas İlinde Saptanan İlk Tularemi Salgını: 29 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 17-23)
DOI: 10.5152/kd.2011.04
Brusellozlu 78 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 89-94)
DOI: 10.5152/kd.2010.26
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Cerrahi Profilaktik Antibiyotik Uygulamalarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2006; 19: 49-51)
Dirençli Pseudomonas Suşlarında Amikasin ve Meropenem Kombinasyonunun E-Test® Yöntemi ile FIC İndeksi Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 45-47)
Brusellozlu Hastalarda Farklı Tedavi Kombinasyonlarına Bağlı Yan Etkilerin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 205-208)
Koroner Arter 'Bypass' Cerrahisinde Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Metisiline Direnli Staphylococcus aureus İnfeksiyonları İçin Risk Faktöšrleri ve Vankomisin Profilaksisi İndikasyonları
(Klimik Dergisi 1999; 12: 76-78)
Kuduz Aşı Merkezine Başvuran 11 017 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 12-15)
Temas Sonrası Kuduz Profilaksisinde 2-1-1 Şemasının Etkinliğinin Araştırılması
(Klimik Dergisi 2000; 13: 104-105)
Eskişehir İlinde Görülen Tularemi Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2013; 26: 94-97)
DOI: 10.5152/kd.2013.28
Böbrek Transplantasyonunda Sitomegalovirus Antikoru Pozitif Alıcıların Sitomegalovirus Hastalığı Profilaksisinde İki Farklı Şemanın Maliyet Etkinliklerinin Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 1999; 12: 97-99)
Toplumda Edinilmiş Alt Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Empirik Antibiyoterapi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 107-109)
Kalp Cerrahisinde Antibiyotik Profilaksisi: Randomize Kontrollü Çalışma
(Klimik Dergisi 1997; 10: 130-133)
Febril Nötropenide Tedavi Yaklaşımı: 53 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 30-32)
Febril Nötropenik Olgularda Ajan Patojen Profili ve Tedavi Sonuçları
(Klimik Dergisi 1996; 9: 87-88)
Daha Önce Tedavi Görmemiş HIV-Pozitif Hastalarda Kullanılan Antiretroviral Tedavi Rejimlerinin Virolojik Yanıt, İmmünolojik Yanıt ve İstenmeyen Etkiler Açısından Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi ; : -)
DOI: 10.5152/kd.2018.24
Farklı Antibiyotik-Heparin Kateter Kilit Solüsyonlarının Biyofilm İçindeki Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarına In Vitro Etkilerinin Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2016; 29: 25-28)
DOI: 10.5152/kd.2016.06
Uzlaşı Raporu
Kronik Hepatit C Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu-2017 Güncellemesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 2-36)
DOI: 10.5152/kd.2017.12
Kronik Hepatit C Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 19-39)
DOI: 10.5152/kd.2014.27
Kronik Hepatit D Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 40-47)
DOI: 10.5152/kd.2014.28
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018