ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
İmmünokompromize Hastalarda Gelişen Bakteriyemilerde Etken Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılık Oranlarının Belirlenmesi
1 Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 32-35
DOI: 10.5152/kd.2017.06
Anahtar Kelimeler: İmmünosüpresyon, bakteriyemi, etyoloji, ilaç direnci
Özet

Amaç: Bakteriyemi immünokompromize hastalarda önde gelen morbidite ve mortalite nedenidir. Çalışmamızda 1 Ocak 2012 ve 30 Temmuz 2013 tarihleri arasında izlenen immünokompromize hastalarda gelişen bakteriyemilerin etken dağılımı ve antibiyotik duyarlılık oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmada hastanemizde yatarak ya da ayakta tedavi gören immünokompromize hastalar prospektif olarak incelendi. İmmünokompromize hasta grubu olarak solid organ nakli hastaları ve son 1 ay içinde kemoterapi almış malignite hastaları (hematoloji-onkoloji) kabul edildi. İmmünokompromize hastalardan kan kültüründe anlamlı üreme olanlar çalışmaya dahil edildi.

 

Bulgular: Bu prospektif çalışma ardışık olarak görülen 130 immünokompromize hastada ortaya çıkan 167 bakteriyemi atağından oluştu. Bakteriyemilerde en sık izole edilen grup Gram-negatif bakterilerdi. Genel dağılımda ilk sırada %30.8 ile Escherichia coli, ikinci sırada %15.1 ile koagülaz-negatif stafilokoklar yer aldı. E. coli suşlarında genişlemiş spektrumlu β-laktamaz pozitifliği %51 idi. İkinci en sık görülen Gram-negatif etken Acinetobacter baumannii idi. Acinetobacter suşlarında çok ilaca dirençli (MDR) olanların oranı %73 idi.

 

Sonuçlar: Çalışmanın sonunda Gram-negatif bakterilerin hastanemizde immünokompromize hastalarda görülen bakteriyemilerde en sık izole edilen etkenler olduğu saptanmıştır. Tedavisi zor infeksiyonlara yol açan MDR A. baumannii suşlarının artan sıklığı da dikkat çekicidir. Klimik Dergisi 2017; 30(1): 32-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018