ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları
1 Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Denizli, Türkiye; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye  
2 Yozgat Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yozgat, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 59-63
DOI: 10.5152/kd.2017.15
Anahtar Kelimeler: Grip, aşılanma, sağlık çalışanları
Özet

Amaç: İnfluenza tüm dünyada morbidite, mortalite ve işgücü kaybına neden olmaktadır. Sağlık çalışanlarına her yıl influenza aşısı uygulanması önerilmektedir. Ancak sağlık çalışanlarının influenza aşısı olma oranları ve bu konudaki tutumları istenen düzeyde değildir. Bu çalışma, sağlık çalışanlarının influenza aşısına karşı isteksizlik nedenlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntemler: Bu tanımlayıcı çalışma, 230 sağlık çalışanının olduğu Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ndeki 115 çalışanda yapılmıştır. İnfluenza aşısına karşı tutumlarını tespit etmek amacıyla toplam 9 sorudan oluşan bir anket yapılmıştır. Gözlenen farkların istatistiksel olarak değerlendirilmesi için Pearson χ2 korelasyon ve Fisher’in kesin testleri kullanılmıştır. İstatistiksel fark için p değerinin 0.05’ten küçük olması anlamlı kabul edilmiştir.

 

Bulgular: Araştırmaya katılan katılımcıların %67 (n=77)’si kadın, %33 (n=38)’ü erkekti. Tüm katılımcıların 2015-2016 sezonunda influenza aşısı olma yüzdesi %4.3 (n=5) olarak bulundu. İnfluenza aşısı olmak istemeyenlerin en önemli nedenlerinin başında, aşının gerekliliğine inanmama (%64.5), diğer korunma yöntemlerini tercih etme (%40.9) ve yan etki profilinden korkma (%39.1) geliyordu.

 

Sonuçlar: Aşılanmayla ilgili farkındalık ve eğitim yardımıyla sağlık çalışanlarının aşılanma oranlarının artırılabilmesi olanaklıdır. Bu sebeple, aşılama programlarının ülke çapında başarılı olması için öncelikle sağlık çalışanlarının şu andaki aşı oranlarının ve aşı konusundaki davranışlarının bilinmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018