ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Gaziantep Bölgesindeki Kronik Hepatit C Hastalarında Hepatit C Virusu Genotip Dağılımı
1 Özel Sanko Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Samsun, Türkiye  
3 Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 68-70
DOI: 10.5152/kd.2017.17
Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit C, hepasivirus, genotip
Özet

Amaç: Bu çalışma Gaziantep bölgesinde kronik hepatit C virusu (HCV) infeksiyonu nedeniyle takip edilen hastalarda yaş, cinsiyet ve HCV genotip dağılımlarının belirlenmesi ve ulusal ölçekte yürütülen sürveyans çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntemler: 2012-2016 yılları arasında hastanemize başvuran hastalardan anti-HCV pozitifliği saptananların yaş, cinsiyet, HCV RNA pozitifliği ve HCV genotip bilgileri retrospektif olarak kaydedilmiştir.

 

Bulgular: Çalışmaya toplam 160 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 56’dır. Hastaların %25’i 18-50 yaş grubunda, %75’i 50 yaş üstü grupta bulunmaktadır. Hastaların %65’i kadındır. Hastaların hepsi Gaziantep bölgesinde doğmuş ve yaşamakta olan hastalardır. Sadece bir hastada HCV genotip 2 ve iki hastada genotip 3 tespit edilmiş olup kalan 157 (%98) hastada HCV genotip 1b saptanmıştır.

 

Sonuçlar: Bulgularımız Türkiye’de kronik hepatit C epidemiyolojisini ve HCV genotip dağılımını değerlendiren literatür verileriyle uyumlu bulunmuştur. Coğrafi ve sosyokültürel yakınlığına karşın Kahramanmaraş bölgesi sonuçlarının aksine HCV genotip 3 sadece 2 olguda saptanmıştır. Gaziantep bölgesine yönelik değerlendirmelerin daha fazla merkez ve farklı hasta gruplarını içerecek şekilde genişletilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018