ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Alojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılmış Hastada İzole Tüberküloz Epididimoorşiti: Bir Olgu Sunumu
1 Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Adana, Türkiye  
2 Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adana, Türkiye  
3 Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Adana, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 87-89
DOI: 10.5152/kd.2017.21
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, epididimoorşit, hematopoetik kök hücre nakli
Özet

Bu yazıda alojenik hemapoetik kök hücre nakli yapılan hastada gelişen izole tüberküloz epididimoorşiti sunulmuştur. Kırk dört yaşındaki erkek, akut myeloid lösemisi nedeniyle tam uyumlu erkek kardeşinden alojenik kök hücre nakli yapıldıktan 6 ay sonra skrotal ağrı ve şişlikle başvurdu. Sağ skrotal bölgede ciltte hassasiyet, kalınlaşma ve eritem vardı. Brucella standard tüp aglütinasyon testi negatifti. Ultrasonografide skrotum cilt kalınlığında artış, sağ epididimde ödem ve testis kanlanmasında artış vardı. Sağ epididimorşit tanısıyla başlanan oral siprofloksasinle kısmen düzelen hasta 3 ay sonra yeniden skrotal ağrıyla başvurdu. Pelvik magnetik rezonans görüntülemede bilateral epididimoorşit ve bilateral skrotal apse saptandı. Lokal anestezi altında drene edilen apse içeriğinden yapılan Ehrlich-Ziehl-Neelsen boyamasında aside dirençli basil görüldü. Başlanan dörtlü antitüberküloz tedavinin 24. gününde Mycobacterium tuberculosis kompleksi izole edildi. Tedavinin birinci ayında gelişen skrotal fistül, kullanmakta olduğu immünosüpresif tedavilerin kesilmesi sonrasında spontan olarak kapandı. Altı aylık antitüberküloz tedaviyle tam iyileşme sağlandı. Sonuç olarak, immünosüpresif tedavi alan hastalarda gelişen kronik epididimorşit karşısında tüberküloz epididimoorşiti de akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018