ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Anti-HCV-Pozitif Örneklerde HBV/HCV Koinfeksiyonu Yaygınlığının Belirlenmesi
1 Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 16-19
DOI: 10.5152/kd.2018.06
Anahtar Kelimeler: Hepatit C antikorları, hepatit B yüzey antijeni, koinfeksiyon.
Özet

Amaç: Kronik hepatit, hepatit B virusu (HBV) ve hepatit C virusu (HCV) gibi hepatotrop virusların neden olduğu karaciğere bağlı mortalitenin sık nedenlerindendir. HBV ve HCV koinfeksiyonu, daha ciddi karaciğer hastalığına ve hepatoselüler karsinom riskinde artışa neden olabilir. Ayrıca, HBV/HCV ile koinfekte hastalarda kronik hepatit C tedavisi sonrası HBV reaktivasyonu bildirilmiştir. Çalışmamızda, anti-HCV-pozitif örneklerde retrospektif olarak HBV/HCV koinfeksiyonu yaygınlığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Anti-HCV pozitif 800 örnek, çalışma kapsamına alınmıştır. HBsAg ve anti-HCV, elektrokemiluminesans enzim immünoesseyle; HCV RNA ve HBV DNA, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle araştırılmıştır.

 

Bulgular: Anti-HCV-pozitif olan 800 örneğin 19 (%2.4)’unda kişinin HBV ile infekte olduğunu gösteren HBsAg, pozitif olarak bulunmuştur. Bunların 9 (%47)’unda HBV DNA ve HCV RNA aynı anda pozitif olarak belirlenmiştir.

 

Sonuçlar: HBV ve HCV’nin geçiş yolu benzer olduğundan koinfeksiyon görülebilmektedir. Çalışmamızın sonuçları, anti-HCV-pozitif örneklerde HBV/HCV koinfeksiyonu sıklığının az olmadığını düşündürmektedir. Bu nedenle, HCV ile infekte hastalarda prognozun belirlenmesi ve antiviral tedavi sırasında HBV reaktivasyonunun önlenebilmesi için kronik HCV infeksiyonu olan hastalarda HBV infeksiyonu yönünden tarama yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

 

 

 

 

Cite this article as: Fidan I, Çuhadar T, Koç Z, Karakuş R. [Detection of the prevalence of HBV/HCV coinfection in anti-HCV-positive samples]. Klimik Derg. 2018; 31(1): 16-9. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018