ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Evde Sağlık Hizmeti Birimi Tarafından Takip Edilen Hastalarda Gelişen İnfeksiyonlar
1 Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye  
2 Kocaeli Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye  
3 Kocaeli Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kocaeli, Türkiye  
4 Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 41-45
DOI: 10.5152/kd.2018.12
Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmeti, infeksiyon.
Özet

Amaç: Evde sağlık hizmeti (ESH), hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleriyle yaşadıkları ortamda, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sağlık bakımı ve takip hizmetlerinin rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil olmak üzere sağlık ekibi tarafından sunulmasıdır. Çalışmamızda ESH birimi tarafından takip edilen hastalarda gelişen infeksiyonların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Ocak 2011 ve Ocak 2013 tarihleri arasında ESH birimi tarafından takip edilen 361 hastaya ait hasta takip formları retrospektif olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: ESH birimi tarafından takip edilen hastaların 143 (%39.6)’ü erkek olup, yaş ortalaması 69.2±17.8 yıldı. Altta yatan hastalıkları incelendiğinde, 201 (%55.7)’inde serebrovasküler hastalık, 187 (%51.8)’sinde iskemik kalp hastalığı, 165 (%45.7)’inde hipertansiyon, 65 (%18)’inde diabetes mellitus, 67 (%18.6)’sinde solid organ malignitesi mevcuttu. Hastaların 153 (%42.4)’ü yatağa tam bağımlıydı. Elli üç (%14.7) hastada üriner kateter mevcuttu. Elli iki (%14.4) hastada dekübitus ülseri bulunmaktaydı. Hastaların 18 (%5)’inde parenteral yolla, 13 (%3.6)’ünde nazogastrik sondayla, 10 (%2.8)’unda jejunal yolla beslenme yapılmaktaydı. Çalışma periyodu boyunca izlenen 361 hastanın 68 (18.8)’inde, 88 infeksiyon atağı geliştiği saptandı. Hastalarda üriner sistem infeksiyonu (%41) ve alt solunum yolu infeksiyonu (%26) en sık saptanan infeksiyon hastalıklarıydı.

 

Sonuçlar: Çalışmamızda ESH verilen hastalarda en sık görülen infeksiyonlar, üriner sistem infeksiyonu ve alt solunum yolu infeksiyonudur. Yatağa tam bağımlı olma, ESH alan hastalarda infeksiyon gelişimi açısından risk faktörü olarak tespit edilmiştir.  


 

 

Cite this article as: Korkmaz P, Naz H, Naz C, Toka O. [Infections in patients followed by home care services unit]. Klimik Derg. 2018; 31(1): xx. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018