ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Karbapeneme Dirençli Enterik Bakterilerde İsepamisin, Kloramfenikol ve Minosiklin Duyarlılığının Araştırılması
1 Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane, Türkiye  
2 Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 50-55
DOI: 10.5152/kd.2018.13
Anahtar Kelimeler: Karbapenem direnci, enterik bakteriler, rektal sürüntü, isepamisin, kloramfenikol.
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada, karbapeneme dirençli enterik bakteri (KDE)’lerin direnç özelliklerinin belirlenmesi ve ileriye yönelik alternatif tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Ekim 2014-Temmuz 2015 tarihleri arasında, yatan hastalardan rutin olarak elde edilen rektal sürüntü örnekleri çalışmaya alındı. İzole edilen enterik bakteriler standard konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemlerle idantifiye edildi. Saptanan karbapenem direnci meropenem Etest® (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) yöntemiyle doğrulanıp, direnç mekanizmaları MAST-ID™ Discs (Mast Diagnostics Ltd, Bootle, Merseyside, Birleşik Krallık) karbapenemaz aktivite test diskleriyle araştırıldı. Kökenlerin duyarlılıkları, disk difüzyon yöntemiyle isepamisin, kloramfenikol ve minosiklin diskleri (Oxoid, Basingstoke, Hampshire, Birleşik Krallık) kullanılarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışma dönemi içerisinde laboratuvara gönderilen 3323 rektal örnekten, her hastaya ait bir köken olmak üzere toplam 84 (%2.5) KDE izole edildi. Bu kökenlerin 74 (%88)'ü Klebsiella pneumoniae ve 10 (%12)'u Escherichia coli idi. Kökenlerin 66 (%78.5)’sında OXA-48, 11 (%13.1)’inde OXA-48 + metallo-β-laktamaz (MBL), 1 (%1.2)’inde sadece MBL, 1 (%1.2)’inde sadece AmpC + porin kaybı saptanırken, hiçbirinde KPC pozitifliği saptanmadı; 5 (%6)'inde ise test edilen direnç mekanizmalarından hiçbirine rastlanmadı. Toplam 84 KDE'nin 80 (%95.2)’i isepamisine, 77 (%91.6)’si kloramfenikole ve 14 (%16.6)’ü minosikline duyarlı olarak saptandı.

 

onuçlar: Türkiye'de endemik olan OXA-48 tipi, çalışmada da en çok tespit edilen karbapenemaz oldu. KDE'lere bağlı infeksiyonların tedavisinde isepamisin ve kloramfenikol gündeme gelebilecek antibiyotikler olabilir.

 

Cite this article as: Karakullukçu A, Borsa BA, Kuşkucu  MA, et al. [Investigation of isepamicin, chloramphenicol and minocycline sensitivity in carbapenem-resistant Enterobacteriaceae]. Klimik Derg. 2018; 31(1): 50-5. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018