ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Bruselloza Bağlı Peroneal Tenosinovit: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi ; : -
DOI: 10.5152/kd.2018.60
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, peroneal tenosinovit, nüks.
Özet

 

Bruselloz, infekte hayvanların sıvılarıyla temasla veya pastörize edilmemiş süt ve peynir gibi infekte olmuş hayvanlardan elde edilen gıda ürünlerinin tüketimiyle insanlara bulaşan zoonotik bir infeksiyondur. Hastalık esas olarak çeşitli organları, özellikle de osteoartiküler tutulum olarak kas-iskelet sistemini etkiler. Diğer taraftan, kas-iskelet sistemi tutulumu, brusellozun nüksetmesinin ana nedenlerinden biridir. Tenosinovit, bruselloz seyrinde nadir bir komplikasyondur ve uygun tedavi seçenekleriyle tedavi edilmezse relapsa neden olabilir. Burada, bir ay boyunca ateş, gece terlemesi, sağ ayak bileği ağrısı, kızarıklık ve şişme şikayeti olan 45 yaşında bir kadın olgu sunulmaktadır. Rose-Bengal lam aglütinasyon testi pozitif ve standard serum tüp aglütinasyon testi 1/320 titresiyle pozitif bulundu. Hastaya bruselloz tanısı konuldu ve altı hafta boyunca doksisiklin ve rifampisin kombinasyonuyla tedavi edildi. Tedaviden sonra şikayetleri ortadan kalktı, ancak iki ay sonra benzer bir klinik tabloyla tekrar başvurdu. Hastanın ikinci başvurusunda serum tüp aglütinasyon testi ve rivanol tüp aglütinasyon testi, sırasıyla 1/640 ve 1/320 titresiyle pozitif bulundu. Sağ ayak bileği manyetik rezonans incelemesi (MRI)’nde, sağ peroneal tendonda yaygın tenosinovit ve sinovitle ilişkili subtalar eklem efüzyonu saptandı. Hastaya klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgulara göre peroneal tenosinovitle komplike olan relaps bruselloz tanısı konuldu. Hasta, siprofloksasin (12 hafta) ve ko-trimoksazol (12 hafta) ve streptomisin (3 hafta) ile başarısızlık veya relaps olmadan tam iyileşmeyle tedavi edildi. Bildiğimiz kadarıyla, olgumuz, literatürde Brucella ile ilişkili peroneal tenosinovit olarak bildirilen ilk vakadır.

 

Cite this article as: Acar A, Uzar H, Haykır-Solay A, Şencan İ. [Brucellosis as a primary cause of peroneal tenosynovitis: case report and literature review]. Klimik Derg. 2018; DOI: 10.5152/kd.2018.60. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 28.12.2018