ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Yoğun Bakım Üniteleri ve Ameliyathane Çalışanlarının Cep Telefonlarının Mikrobiyal Kontaminasyonunun Araştırılması
1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma Laboratuvarı (ARLAB), İzmir, Türkiye  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 227-231
DOI: 10.5152/kd.2018.61
Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, sağlık personeli, mikrobiyal kontaminasyon, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler.
Özet

 

Amaç: Sağlık çalışanlarının cep telefonları, hastane infeksiyonuna yol açtığı bilinen bakterilerle kolonize olabilmektedir. Bu çalışmada, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanede görev yapan sağlık çalışanlarının cep telefonlarının mikrobiyal kontaminasyonunun ve kontaminasyonla ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Anestezi, Dahiliye ve Pediyatri Yoğun Bakım Üniteleri ve ameliyathanede görev yapan 96 sağlık çalışanının cep telefonundan kültür örnekleri alındı. Çalışanların cep telefonu kullanım alışkanlıklarıyla ilgili anket formu dolduruldu. Örnekler standard mikrobiyolojik yöntemlerle patojen bakteri varlığı açısından incelendi. Saptanan Staphylococcus aureus izolatlarında metisilin duyarlılığı araştırıldı.

 

Bulgular: Cep telefonlarından alınan örneklerin %90.6’sında mikrobiyal kontaminasyon saptandı. Çalışanların cinsiyet, yaş ve meslekleriyle cep telefonlarından alınan örneklerde bakteriyel kontaminasyon varlığı arasında ilişki saptanmadı (p değeri sırasıyla, 0.270, 0.796, 0.414). Pediyatri Yoğun Bakım Ünitesi’nde bakteriyel kontaminasyon oranı diğer bölümlerden anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.001). En sık izole edilen mikroorganizma koagülaz-negatif stafilokoklar (%57) idi. Bunu takiben Bacillus spp. (%32), metisiline duyarlı S. aureus (%5), Pseudomonas stutzeri (%2), P. aeruginosa (%1), Stenotrophomonas maltophilia (%1), Sphingomonas paucimobilis (%1) ve Aeromonas hydrophila/caviae (%1) izole edildi.

 

Sonuçlar: Sağlık çalışanlarının cep telefonlarında hastane infeksiyonu etkeni olabilen mikroorganizmalarla kontaminasyon varlığı saptanmıştır. Hastane ortamında cep telefonu kullanmanın olası riskleri konusunda sağlık çalışanlarının farkındalıklarının artırılması, infeksiyon kontrol önlemleri arasına “cep telefonu kullanım kuralları” ve “cep telefonu dekontaminasyonu” yöntemlerinin eklenmesi ve bu önlemlerin etkinliklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 227-31.

 

Cite this article as: Güldaş N, Alp-Çavuş S, Gülay Z. [Investigation of microbial contamination of health care workers’ mobile phones in intensive care units and operating room]. Klimik Derg. 2018; 31(3): 227-31. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019