ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Soma Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliği
1 Soma Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Manisa, Türkiye  
Klimik Dergisi 2016; 29: 21-24
DOI: 10.5152/kd.2016.05
Anahtar Kelimeler: Hepatit B, hepatit C, HIV, seroprevalans, sağlık çalışanları
Özet

Amaç: Bu çalışmada Soma Devlet Hastanesi çalışanlarında HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seropozitiflik oranlarının araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Ocak 2012-Eylül 2015 yılları arasında hastanemizde çalışan 574 personele ait kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Tarama amacıyla alınan kan örneklerinde HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV kemilüminesans esasına dayanan “enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA) yöntemiyle çalışıldı.

 

Bulgular: Çalışanların 230 (%40.0)’u erkek, 344 (%60.0)’ü kadındı. Personelin 292 (%50.9)’si sağlık ekibi, 282 (%49.1)’si diğer çalışanlar grubunda çalışmaktaydı. Sağlık ekibinin 53 (%9.2)’ü doktor, 116 (%20.2)’sı hemşire, 47 (%8.18)’si ebe, 12 (%2.0)’si sağlık memuru ve 64 (%60.4)’ü diğer sağlıkçılardan oluşmaktaydı. Diğer çalışanlar grubunun 90 (%15.6)’ı veri hazırlama kontrol işletmeni, 65 (%11.3)’i temizlik personeli, 62 (%10.6)’si idari personel ve 65 (%11.2)’i ise diğer görevlilerden oluşmaktaydı. Personelimizin 468 (%81.5)’inde anti-HBs pozitifliği tespit edilirken, 7 (%1.2)’sinde HBsAg pozitifliği tespit edildi. Bir (%0.2) kişide anti-HCV pozitif olarak saptanırken, çalışanların hiçbirinde anti-HIV pozitifliği saptanmadı.

 

Sonuçlar: Kan yoluyla bulaşan HBV, HCV, HIV gibi infeksiyonlar açısından sağlık kurumlarında çalışan tüm personel yüksek risk altındadır. Sağlık işletmelerinde çalışan personelin bu viruslar açısından taranması, bağışık olmayanların hepatit B’ye karşı aşılanarak korunması sağlanmalıdır. Diğer etkenler açısından da standard infeksiyon kontrol önlemlerine uyulması, uygun eğitimler verilerek çalışanların sağlığının korunması amaçlanmalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018