ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi İçin Yeni Bir Endemik İl: Aydın
1 Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
2 Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
3 Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 9-14
DOI: 10.5152/kd.2017.02
Anahtar Kelimeler: Kırım-Kongo kanamalı ateşi virusu, immünoglobülin G seropozitifliği, epidemiyoloji.
Özet

Amaç: Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ülkemizde özellikle Kuzeydoğu Anadolu’da görülmekle birlikte son yıllarda batı illerinden de olgu bildirimleri başlamıştır. Aydın ilinin hastalık açısından endemik olmadığı kabul edilmesine karşın 2006-2014 tarihleri arasında 50 olgu saptanmıştır. Aydın ilinin endemik bölgelerinde yapılan kesitsel çalışmada %19.6 oranında seropozitiflik saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı endemik olmayan bölgelerdeki virus seropozitifliğiyle buna katkıda bulunan faktörleri saptamak ve ilimizin Türkiye’nin KKKA haritasındaki yerini belirlemektir.

 

Yöntemler: Çalışmaya 293 gönüllü katıldı. Yüz yüze görüşme yöntemiyle gönüllülere demografik ve olgusal özelliklerle ilişkili 17 soru soruldu. Gönüllülerin serum örneklerinde virusa karşı spesifik antikoru saptamak için VectoCrimea-CHF-IgG (Vector-Best, Novosibirsk, Rusya) ELISA ticari test kiti kullanıldı.

 

Bulgular: Çalışma grubunda IgG seropozitifliği %19.7 (n=58) olarak bulundu. 100 kadın gönüllünün 27 (%27)’si ve 193 erkek gönüllünün 31 (%16.1)’i seropozitif bulundu (p<0.05). Kadınlarda seropozitifliğin anlamlı olarak daha fazla olduğu görüldü (p=0.02). χ2 otomatik etkileşim belirleme analizinde IgG pozitifliği üzerine en etkili değişken, bölge olarak bulundu. Çalışma bölgeleri arasında en yüksek seropozitiflik %29.5 ile Aydın, Merkez’de saptandı (p=0.006).

 

Sonuçlar: Çalışmamızda Aydın’ın endemik olmayan bölgelerinde saptanan seropozitiflik oranının (%19.7), endemik bölgelerle (%19.6) benzerlik gösterdiği saptandı. Ülkemizde yüksek riskli bölgelerde IgG seroprevalansının %12.8 olarak bildirildiği göz önünde bulundurulduğunda, Aydın ilinin endemik iller arasında sayılması doğru olacaktır. Klimik Dergisi 2017; 30(1): 9-14.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018