ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Ağır Akut Solunum Yolu İnfeksiyonuyla İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi: 2015-2016 İnfluenza Sezonu
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 114-119
DOI: 10.5152/kd.2017.29
Anahtar Kelimeler: İnfluenza A virusu, H1N1 subtipi, ağır akut solunum yolu hastalığı
Özet

Amaç: Bu çalışmada 2015-2016 influenza sezonunda hastanemizde ağır akut solunum yolu hastalığı (SARI) tanısıyla takip edilen hastaların demografik ve klinik özelliklerinin ve bölgemizde baskın virus suşlarının belirlenmesi amaçlandı.

 

Yöntemler: Hastanemizde 15 Aralık 2015-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında SARI tanısıyla izlenen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri değerlendirmeye alındı. Tüm hastaların nazofaringeal sürüntü örnekleri, solunum yolu multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testiyle incelendi.

 

Bulgular: Çalışmaya 107 hasta dahil edildi. Hastaların 69 (%64.5)’u erkek, ortanca yaş 68 (20-95 arasında) idi. Başvuru öncesi şikayet süresi ortalama 3.8 gün olarak bulundu. Ortalama yatış süresi 11.7 gün olan hasta grubumuzda, hastaların %23.4’ü yoğun bakım ünitesinde takip edildi. En sık başvuru 2016 yılının ikinci ve yedinci haftaları arasında oldu. Solunum yolu multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testinde 41 (%38.3) hastada viral etken saptandı. Etkenlerin %80.5’i influenza A virusu (%63.4 H1N1, %7.3 H3N2, %9.7 influenza A), %14.6’sı influenza B virusu, %2.4’ü koronavirus OC43 ve %2.4’ü insan metapnömovirus idi. Kaba mortalite %15.9, SARI’ye bağlı mortalite %8.4, influenza A (H1N1)’ya bağlı mortalite %11.5 olarak bulundu. PCR-pozitif ve PCR-negatif hasta grupları arasında altta yatan hastalıklar açısından kronik obstrüktif akciğer hastalığı varlığı; laboratuvar bulguları açısından alanin ve aspartat aminotransferaz yüksekliğinin PCR-pozitif grupta daha fazla olması dışında fark saptanmadı. İki grup arasında yoğun bakım ünitesinde yatış gerekliliği ve mortalite yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Hastalar başvuru öncesi şikayet sürelerine göre değerlendirildiklerinde başvuru öncesi şikayet süresinin ≤4 gün ya da >4 gün olma durumuna göre PCR pozitifliği, yoğun bakım ünitesinde yatış gerekliliği ve mortalite açısından farklılık saptanmadı. Mortaliteyle seyreden hastaların şifayla taburcu olan hastalara göre daha çok yoğun bakım ihtiyacı oldu.

 

Sonuçlar: 2015-2016 influenza sezonu için SARI sürveyansı bölgesel sonuçlarımız Türkiye ve Avrupa verileriyle benzer özelliklerde bulunmuştur.

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 114-9.

 

Cite this article as: Civelek-Eser F, Tütüncü EE, Haykır-Solay A, et al. [Evaluation of patients diagnosed with severe acute respiratory tract infection: 2015-2016 influenza season]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 114-9. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018