ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Bir Düğün Yemeği Sırasında Gıda Kaynaklı Salmonella typhimurium Salgını
1 Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye  
2 Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye  
3 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 131-135
DOI: 10.5152/kd.2017.32
Anahtar Kelimeler: Salmonella typhimurium, hastalık salgınları
Özet

Amaç: Topluca yenilen bir düğün yemeği sonrası meydana gelen Salmonella typhimurium salgınında hastaların klinik ve laboratuvar bulgularının ve izole edilen suşların moleküler analizinin sunulması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Bir düğün yemeği sonrası rahatsızlanarak hastaneye başvuran 108 hasta çalışmaya dahil edildi. Verilen destek tedavisine karşın yakınmaları süren hastalar yatırılarak tedavi edildi. Hastaneye yatırılan tüm hastalardan ikişer set kan kültürü ve dışkı kültürü alınırken, gıda kaynağından da örnekler alınarak değerlendirildi. Elde edilen izolatların tanımlanması ve antibiyotik duyarlılığının belirlenmesinde konvansiyonel yöntemler ve VITEK® 2 Compact (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) otomatize mikrobiyoloji sistemi kullanıldı. Serotiplendirme, lam aglütinasyon yöntemi kullanılarak Kauffmann-White şemasına göre yapıldı. İzolatların moleküler epidemiyolojisi XbaI enzimi kullanılarak “pulsed-field” jel elektroforeziyle saptandı.

 

Bulgular: Hastaların hepsinde toplu yedikleri yemekten 8-16 saat sonra başlayan halsizlik, karın ağrısı, ateş, ishal, bulantı ve kusma gibi ortak yakınmalar vardı. Hastaların 45’i yatırılarak tedavi edilirken, 63’ü 4-6 saatlik destek tedavisi sonrası ayaktan izlendi. Hastaların hastanede yatış süresi 1-5 gün arasında değişti ve tümü şifayla taburcu edildi. Yatırılarak tedavi edilen hastalardan 14’ünün dışkı kültürlerinde ve ikisinin ise aynı zamanda kan kültürlerinde S. typhimurium üredi. Moleküler analizde tüm izolatların tek bir klonal kümede toplandığı belirlendi. Elde edilen izolatların hepsinin ampisilin, seftriakson ve siprofloksasine duyarlı iken, amikasine dirençli oldukları saptandı.

 

Sonuçlar: Dünyada ve ülkemizde gıda sektörünün giderek gelişmekte olmasına karşın gıda kaynaklı salgınlar görülmeye devam etmektedir. Gıda sektöründe özellikle hijyen kurallarına dikkat edilmesi, denetimlerin uygun olarak yapılması, gıda kaynaklı salgınların oluşmasını engelleyecektir.

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 131-5.

 

 

Cite this article as: Karakeçili F, Çıkman A, Karagöz A. [A Salmonella typhimurium outbreak associated with food served at a wedding reception]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 131-5. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018