ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Hepatit B Virusu (HBV) İnfeksiyonu Geçirmiş Hastada Bortezomib Kullanımı ve Otolog Kemik İliği Nakli Sonrası Gelişen HBV Reaktivasyonu
1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Koç Üniversitesi Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 146-148
DOI: 10.5152/kd.2017.35
Anahtar Kelimeler: Hepatit B reaktivasyonu, multipl myelom, bortezomib, hematopoetik kök hücre nakli
Özet

HBsAg-pozitif, hematolojik maligniteli hastalarda yüksek doz kortikosteroid, rituksimab, antrasiklin grubu kemoterapi ajanı kullanılması ve kök hücre nakli yapılması durumlarında hepatit B reaktivasyonu gelişme riski yüksektir. Literatürde HBsAg-negatif, anti-HBc IgG- ve anti-HBs-pozitif olan, genellikle lenfoma tanılı hastalarda kök hücre nakli yapıldığında ya da kemoterapötik ajan olarak rituksimab kullanıldığında hepatit B virusu (HBV) reaktivasyonu bildirilmiştir. Olgu bazında bortezomib kullanan ve/veya kök hücre nakli yapılan HBsAg-negatif, multipl myelom tanısı almış hastalarda da HBV reaktivasyonu geliştiğini gösteren yayınlar vardır. Bu yazıda multipl myelom tanılı, HBV'ye karşı, infeksiyonu geçirerek bağışıklığı gelişmiş; bortezomib kullanımı ve otolog kök hücre nakli sonrası HBV reaktivasyonuna bağlı akut hepatit tablosu gelişen ve lamivudinle başarıyla tedavi edilen bir olgu sunulmuştur. Bu makalede HBV infeksiyonu geçirerek bağışıklık geliştirmiş olan ve kemoterapi/kök hücre nakli yapılacak hastalarda reaktivasyon hepatiti gelişme olasılığına karşı hepatit B serolojik göstergelerinin sıkı takip edilmesi gerektiğine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 146-8.

 

Cite this article as: Yılmaz-Karadağ F, Ergen P, Öztürk E, Aydın Ö. [Hepatitis B reactivation induced by bortezomib use and autologous bone marrow transplantation in a patient recovered from hepatitis B virus infection]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 146-8. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018