ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Yoğun Bakım Ünitesinde Acinetobacter baumannii Kolonizasyonu ve İnfeksiyonu: Risk Faktörleri, Bulaşma Yolları ve Bulaşma Dinamikleri
1 Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 20-29
DOI: 10.5152/kd.2018.07
Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, çapraz infeksiyon, kolonizasyon, bulaşma.
Özet

Amaç: Bu çalışmada yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde Acinetobacter baumannii kolonizasyon ve infeksiyon için risk faktörlerinin, bulaşma yollarının ve dinamiklerinin belirlenmesi amaçlandı.

 

Yöntemler: Bir üniversite hastanesi İç Hastalıkları YBÜ’de 4 ay süreyle yapılan prospektif kohort çalışmasıdır. Hastalardan, hastaların yakın çevresinden, YBÜ’deki telefon ve klavyeden, personelin ellerinden periyodik olarak kültür örnekleri alındı. Öncelikle A. baumannii kolonizasyonuna işaret eden kültür-pozitif örnekler tespit edildi. İnfeksiyon etkeni olduğu saptanan A. baumannii kökenlerine genotipleme yapıldı. Karbapenemaz genleri polimeraz zincir reaksiyonuyla araştırıldı.

 

Bulgular: Çalışmaya toplam 59 hasta alındı. Hastanede ortanca kalış süresi 15 gün ve YBÜ’de ortanca yatış süresi 11 gündü. Alınan 1169 örnekten toplam 48 (%4.1)’inde üreme tespit edildi. Hastaların %37.2 (22/59)’sinde kolonizasyon ve %13.5 (8/59)’inde infeksiyon söz konusuydu. A. baumannii ile kolonize olan hastalarda ölüm oranı %45.5 (10/22) iken, infekte olan hastalarda ölüm oranı %25 (2/8) idi. APACHE II skoru (“hazard ratio”, HR: 1.07, %95 güven aralığı, GA: 1.02-1.12, p=0.01) ve kanser varlığı (HR: 4.97, %95 GA: 1.49-16.55, p=0.01) mortalite için bağımsız risk faktörleri olarak tespit edildi. Solunum yetmezliği (HR: 2.72, %95 GA: 1.09-6.80, p=0.03) kolonizasyon için, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) (HR: 11.57, %95 GA: 1.72-77.88, p=0.04) ve aminoglikozid kullanımı (HR: 26.92, %95 GA: 2.29-316.62, p=0.03) infeksiyon için bağımsız risk faktörleri olarak tespit edildi. Yakın çevrede kolonizasyon olması hastada kolonizasyon oluşmasını artırmaktaydı (“odds ratio”, OR: 11.56, %95 GA: 1.25-107.07, p=0.02). Elde edilen 8 köken 5 farklı klona aitti. Tüm kökenler OXA-51 karbapenemaz üretiyordu.

 

Sonuçlar: A. baumannii infeksiyonu ve kolonizasyonu gelişimini, KOAH, aminoglikozid kullanımı ve pulmoner yetmezlik artırmaktadır. Yakın çevresinde kolonizasyon oluşması hastada da kolonizasyonu artırmaktadır. Acinetobacter infeksiyonunun mortalite üzerine beklenenden daha az etkisi vardır


 

 

Cite this article as: Kızılarslanoğlu MC, Ergönül Ö, Çetinkaya-Şardan Y, Akova M. [Acinetobacter baumannii infection and colonization in the intensive care unit: risk factors, transmission routes, and transmission dynamics]. Klimik Derg. 2018; 31(1): 20-9. Turkish.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018