ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları: Bir Yıllık Retrospektif Analiz
1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
2 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
3 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 56-60
DOI: 10.5152/kd.2018.14
Anahtar Kelimeler: Endotrakeal aspirat, yoğun bakım üniteleri, antibakteriyel ajanlar.
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada, hastanemizin yoğun bakım ünite (YBÜ)'lerinde, mekanik ventilasyon uygulanan hastalardan alınan endotrakeal aspirat (ETA) örneklerinde üretilen mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Ocak 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında YBÜ hastalarının ETA kültürü sonuçları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. ETA kültürlerinden üreyen mikroorganizmalar konvansiyonel yöntemler ve gerektiğinde VITEK® 2 (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Fransa) otomatize sistemiyle tanımlandı. Bakterilerin antibiyotik duyarlılığı Clinical and Laboratory Standards Institute önerileri doğrultusunda araştırıldı.

 

Bulgular: Bir yıllık periyodda 1470 ETA örneği incelenmiş ve bunların 620’sinde üreme saptanmıştır. Örneklerin 307 (%49.5)’sinde Acinetobacter baumannii, 127 (%20.5)’sinde Pseudomonas aeruginosa, 101 (%16.3)’inde Klebsiella spp., 23 (%3.7)’ünde koagülaz-negatif stafilokoklar, 13 (%2.1)’ünde Staphylococcus aureus, 23 (%3.7)’ünde Serratia marcescens, 15 (%2.4)’inde Escherichia coli, 3 (%0.5)’ünde Enterobacter spp., 1 (%0.2)’inde Stenotrophomonas maltophilia, 1 (%0.2)’inde Sphingomonas sp. ve 6 (%1)’sında Candida spp. saptanmıştır. Gram-negatif suşlardaki yüksek imipenem direnci dikkat çekmektedir. İmipenem direnci A. baumannii’de %97.7, S. marcescens’te %78.3, P. aeruginosa’da %70.9 saptanmıştır. A. baumannii, P. aeruginosa, Klebsiella spp., S. marcescens suşlarında sırasıyla %2.9, %2.4, %5 ve %4.3 oranında kolistin direnci de saptanmıştır. Koagülaz-negatif stafilokoklarda ve S. aureus’ta metisilin direnci sırasıyla %86.4 ve %100 olarak bulunmuştur.

 

Sonuçlar: YBÜ’de uygun ampirik tedavi yaklaşımlarının planlanması açısından, ventilatörle ilişkili pnömoni etkeni mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları düzenli olarak analiz edilmelidir. Panrezistan şuşlar ve artan direnç oranları göz önüne alındığında, infeksiyon kontrol önlemlerine harfiyen uyulması ve doğru infeksiyon kontrol stratejilerinin geliştirilmesi, YBÜ infeksiyonlarının önlenmesinde önemlidir.

 

Cite this article as: Sağmak-Tartar A, Özer AB, Ulu R, Akbulut A. [Microbiological evaluation of the pathogens isolated from the endotracheal aspirate samples of the patients followed in the intensive care units: A one-year retrospective analysis]. Klimik Derg. 2018; 31(1): 56-60. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018