ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Kemoterapi Uygulanan Onkoloji Hastalarında Hepatit B Serolojisi
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye  
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 101-105
DOI: 10.5152/kd.2018.25
Anahtar Kelimeler: Antineoplastik protokoller, hepatit B virusu, immünosüpresyon.
Özet

Amaç: Bu çalışmada, kemoterapi başlanacak olan onkoloji hastalarında, kemoterapi öncesi HBV serolojisinin araştırılıp araştırılmadığı; hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) ve/veya hepatit B kor antikoru (anti-HBc IgG) saptanan olgularda antiviral profilaksi başlanıp başlanmadığı değerlendirildi.


Yöntemler
: Çalışma Mayıs 2012- Nisan 2014 tarihleri arasında, retrospektif olarak yapıldı. Çalışmaya onkoloji polikliniğinde tanı ve tedavi alarak takip edilen ve solid organ malignitesi nedeniyle kemoterapi başlanan hastalar dahil edildi. İstatistiksel değerlendirme için IBM SPSS Statistics  for Windows. Version 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences, IBM Corp., Armonk, NY, ABD) programı kullanıldı.


Bulgular
: Çalışma sonucunda düzenli olarak takip edilen 1476 hastanın verilerine ulaşıldı. Hastaların %49.4’ü erkek, %50.6’sı kadın olup ortalama yaş 60.6 ±13.3 olarak hesaplandı. Hastaların 864 (%58.1)’ü HBV infeksiyonu açısından taranmıştı. Tarama için hastaların %53.8’inde HBsAg ve anti-HBs birlikte, %4.3’ünde ise yalnızca HBsAg kullanılmıştı. Anti-HBc IgG hiçbir hastada araştırılmamıştı. Tarama yapılan hastaların %3.5’inde HBsAg pozitifliği ve %37.9’unda anti-HBs pozitifliği tespit edilmişti. HBsAg-pozitif hastalardan %74.1’ine antiviral profilaksi (2 hastada entekavir, 21 hastada lamivudin) başlanmış; sekiz hasta ise antiviral profilaksi almamıştı.


Sonuçlar
: Çalışma sonucunda kemoterapi alacak hastaların çoğunda HBV serolojisi araştırılmış olmakla birlikte kullanılan serolojik parametrelerin, çoğunlukla uygun olmadığı saptanmıştır. Bu konudaki farkındalığın artırılması için daha fazla çalışma gereklidir. 


Cite this article as
: Türkoğlu E, Uysal M, Demirtürk N. [Investigation of hepatitis B serology in oncological patients receiving chemotherapy].  Klimik Derg. 2018; 31(2): 101-5. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019