ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Yozgat Şehir Hastanesi Çalışanlarında Kızamık Seroprevalansı
1 Yozgat Şehir Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yozgat, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 144-147
DOI: 10.5152/kd.2018.34
Anahtar Kelimeler: Kızamık, sağlık personeli, aşılar, bağışıklık, seroprevalans.
Özet

Amaç: Yozgat Şehir Hastanesi çalışanlarının kızamığa karşı bağışıklık durumlarıyla yaş, cinsiyet, meslek ve çalışılan birim arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır.


Yöntemler
: 623 sağlık çalışanının kızamık serolojisi sonuçları, yaş, cinsiyet, meslek ve çalıştığı birimler gibi bilgilerle birlikte retrospektif olarak kaydedildi. SPSS for Windows. Version 15.0 (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) programı kullanılarak analiz edildi.


Bulgular
: Tüm sağlık çalışanlarının %88.1’inin kızamığa bağışıklığının olduğu saptandı. Kızamığa bağışık olanların yaş ortalamaları, bağışık olmayanlarınkinden daha yüksekti ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Bağışıklık, 18-25 yaş arasında %72, 26-35 yaş arasında %88.8, 36-45 yaş arasında %95.2, 46 yaş üzerinde %91.8 idi. Katılımcıların yaşları ilerledikçe kızamık bağışıklık oranı da artıyordu ve yaş grupları arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Cinsiyet (p=0.36), meslek ve çalışılan birimler arasında kızamık bağışıklığı açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05).


Sonuçlar
: Kızamığa karşı bağışıklığın, genç yaşlardaki sağlık çalışanlarında daha fazla olmak üzere, genellikle yetersiz olduğu ve bu nedenle sağlık çalışanlarının düzenli olarak kızamık aşılarının yapılması gerektiği düşünüldü.


Cite this article as
: Köse H. Temoçin F. [Measles seroprevalence in Yozgat City Hospital employees]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 144-7. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019