ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
İnfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde Tedavi Edilen Hastaların Kan Kültürü Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 3 Yıllık Retrospektif Analiz
1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
Klimik Dergisi ; : -
DOI: 10.5152/kd.2018.53
Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, bakteriyemi, infeksiyon hastalıkları.
Özet

 

Amaç: Bakteriyemi ve sepsis hastaneye yatış nedenleri arasında önemli yer tutar. Mortalite oranları %12-80 arasında değişmekle birlikte, erken tanı ve tedaviyle bu oran azaltılabilir. Bu çalışmada İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde yatarak tedavi gören hastaların yatış tanısı, alınan kan kültürü sonuçlarında üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyarlılıkları ve prognozları irdelenmiştir.

 

Yöntemler: Hastanemizde Ocak 2014-Aralık 2017 tarihleri arasında İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde yatarak izlenen hastaların kan kültürlerine ait veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Kontamine kan kültürleri çalışmadan dışlandı. Aynı hastaya ait mükerrer üremelerden yalnızca biri çalışmaya dahil edildi.

 

Bulgular: 124 kan kültürü şişesinde anlamlı üreme saptandı. Anlamlı üreme saptanan hastaların 90 (%72.6)’ı erkek, 34 (%27.4)’ü kadındı. Yaş ortalaması 68.48±13.7 (min-maks 22-94) yıl olarak bulundu. Kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmaların 86 (%69.2)’sı Gram-negatif bakteri, 34 (%27.3)’ü Gram-pozitif bakteri ve 4 (%3.2)’ü mantar olarak saptandı. Gram-negatiflerden en sık Escherichia coli saptanırken, ikinci sıklıkta Gram-pozitiflerden ise Staphylococcus aureus üredi. İzole edilen Gram-negatiflerin direnç oranlarına baktığımızda kolistin direnci saptanmadı. İki Acinetobacter suşu dışında diğer mikroorganizmalar imipenem duyarlı bulundu.

 

Sonuçlar: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde bakteriyemi etkenlerinin ve direnç profilinin farklı olduğu açıkça görülmektedir. İleri yaş bakteriyemi riskini önemli ölçüde artırmakta olup, bu hastalar hastaneye yatış indikasyonu açısından mutlaka dikkatli değerlendirilmelidir. Bakteriyemi riski olan hastalarda direnç durumu göz önüne alındığında başlangıç antibiyoterapisi özellikle hastane kaynaklı infeksiyonlarda geniş spektrumlu olmalı, gerekirse kültür sonuçlarına göre deeskalasyona gidilmelidir.

 

Cite this article as: Sağmak-Tartar A, Akbulut A. [The evaluation of blood cultures of patients being treated at the infectious disease clinic: a three-year retrospective analysis]. Klimik Derg. 2018; DOI: 10.5152/kd.2018.53. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 28.12.2018