ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
İntravenöz Madde Bağımlısı Gençlerde Hepatit C Virusu (HCV) İnfeksiyonu: Sosyodemografik Değerlendirme ve HCV Genotip Analizi
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ergen Sağlığı Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 190-194
DOI: 10.5152/kd.2018.47
Anahtar Kelimeler: Ergen, genç erişkin, hepasivirus, intravenöz madde kullanımı.
Özet

 

Amaç: İntravenöz (İV) madde bağımlılığı ergen ve genç erişkinlerde giderek yaygınlaşan bir hepatit C virusu (HCV) bulaşma yoludur. Bu yazıda bir gastroenteroloji kliniğine yönlendirilen İV madde bağımlısı ergen ve genç erişkin hastaların bazı demografik verilerini, tedaviye uyum ve cevaplarını ve HCV genotip analizlerini sunmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Araştırmamızda HCV infeksiyonu nedeniyle yönlendirilmiş olan İV madde bağımlısı ergen ve genç erişkin (17-30 yaş) 36 hasta yer aldı. Yirmi bir hasta cezaevindeydi ve HCV infeksiyonu cezaevinde yapılan taramalar sırasında saptanmıştı. Hastaların sosyodemografik verileri ve hemogram, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, HCV genotipi ve HCV RNA düzeyi gibi laboratuvar bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tedaviye uyum ve yanıtları hakkında bilgi hasta dosyalarından elde edildi. Cezaevinde bulunan hastaların tedavi sürecinde cezaevi hekimleriyle temasa geçilip tedaviye ulaşıp ulaşamadıkları 2 haftada bir yapılan kontrollerle sorgulandı. Hastalar 17-24 yaş ve 25-30 yaş olmak üzere iki gruba ayrıldı ve yaş grupları HCV genotipi ve HCV RNA düzeyleri açısından karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Hastaların 35 (%97)’i erkekti. Ortalama yaş 24.5±3.6 idi. Hastaların 22 (%61.1)’sinde HCV genotip 1a, 12 (%33.3)’sinde HCV genotip 3 ve 2 (%5.6)’sinde HCV genotip 2 infeksiyonu vardı. 17-24 ve 25-30 yaş grupları arasında HCV genotipi ve HCV RNA düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. HCV genotip 1a ve genotip 3 ile infekte hastaların tedavi öncesi HCV RNA düzeyleri de benzerdi. Bir hastaya oral antiviral, diğer hastalara pegile interferon + ribavirin verilmişti. Tedavi sonunda HCV RNA hastaların 17 (%47)’sinde negatifleşmişti. On iki (%33) hastada tedaviye yanıt alınamamıştı. Yedi (%20) hastada tedaviye uyum sorunu ve/veya tedaviyi reddetme sorunu gelişmişti. Oral antiviral tedavi verilen hastada tedavi uyumunda problem gözlenmemişti ve tedaviden sonra HCV RNA negatifleşmişti.

 

Sonuçlar: İV madde bağımlılığı olan gençlerde HCV infeksiyonu tarama, takip ve tedavilerinin düzenli yapılması önemlidir. Özellikle cezaevinde bulunan gençler bu konuda daha dikkatli değerlendirilmelidir. Araştırmamızda İV madde bağımlılığı olan ve HCV infeksiyonu saptanan gençlerde en sık HCV genotip 1a olduğu tespit edilmiştir. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 190-4.

 

Cite this article as: Yetim A, Şahin M. [Hepatitis C virus (HCV) infection in youth with illicit drug use: sociodemographic evaluation and HCV genotype analysis]. Klimik Derg. 2018; 31(3): 190-4. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019