ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Bruselloz Tanısı Alan Hastalarda Brucella canis Koinfeksiyonları
1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Antalya, Türkiye  
2 Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye  
3 Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, PCR Ünitesi, Kocaeli, Türkiye;Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  
4 Koç Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
5 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 214-217
DOI: 10.5152/kd.2018.52
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Brucella canis, koinfeksiyon, serolojik testler.
Özet

 

Amaç: Brucella canis infeksiyonlarının laboratuvar tanısı, insanlarda hastalık yapan diğer Brucella türlerinin infeksiyonlarındaki gibi klasik serolojik yöntemlerle konulamamaktadır. Bu nedenle Türkiye’de B. canis infeksiyonları hakkındaki bilgiler kısıtlıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de bruselloz tanısı almış hastalarda B. canis koinfeksiyonu varlığının saptanması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışma retrospektif kesitsel olarak tasarlandı. Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bruselloz tanısı almış 566 hastanın uygun koşullarda saklanmış serum örneği, zayıf mukoid B. canis M- varyant suşundan elde edilen antijenin kullanıldığı hızlı lam aglütinasyon testi (LAT), 2-merkaptoetanol lam aglütinasyon testi (2ME-LAT) ve modifiye plak aglütinasyon testi (MAT) ile analiz edildi.

 

Bulgular: Test edilen örneklerden 142 (%25)’si LAT, 49 (%8.7)’u 2ME-LAT ile B. canis seropozitif olarak saptandı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p≤0.05). MAT ile örneklerin 55 (%9.7)’i pozitif olarak saptandı. 2ME-LAT ve MAT arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05).

 

Sonuçlar: B. canis koinfeksiyonu prevalansına ilişkin bulgularımız, Türkiye’de B. canis için serolojik testin yapılması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca B. canis infeksiyonlarının serolojik tanısında MAT’ın bazı avantajlarının olduğu ve 2ME-LAT yerine tercih edilebileceği sonucuna varılmıştır. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 214-7.

 

Cite this article as: Sarıgül F, Gürbilek-Erdenliğ S, Sayan M, Tekin S, Güdücüoğlu H, Keskin O. [Brucella canis coinfections in patients with brucellosis]. Klimik Derg. 2018; 31(3): 214-7. Turkish.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019