ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Bir İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde Tedavi Edilen Hastaların Kan Kültürü Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Üç Yıllık Bir Retrospektif Analiz
1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 218-222
DOI: 10.5152/kd.2018.53
Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, bakteriyemi, infeksiyon hastalıkları.
Özet

 

Amaç: Bakteriyemi ve sepsis hastaneye yatış nedenleri arasında önemli yer tutar. Mortalite oranları %12-80 arasında değişmekle birlikte, erken tanı ve tedaviyle bu oran azaltılabilir. Bu çalışmada İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde yatarak tedavi gören hastaların yatış tanısı, alınan kan kültürü sonuçlarında üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyarlılıkları ve prognozları irdelenmiştir.

 

Yöntemler: Hastanemizde Ocak 2014-Aralık 2017 tarihleri arasında İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde yatarak izlenen hastaların kan kültürlerine ait veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Kan kültürleri Bactec™ 9120 (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) otomatize sistemiyle yapıldı. Kontamine kan kültürleri çalışmadan dışlandı. Aynı hastaya ait mükerrer üremelerden yalnızca biri çalışmaya dahil edildi.

 

Bulgular: 124 kan kültürü şişesinde anlamlı üreme saptandı. Anlamlı üreme saptanan hastaların 90 (%72.6)’ı erkek, 34 (%27.4)’ü kadındı. Yaş ortalaması 68.48±13.7 (minimum-maksimum 22-94) yıl olarak bulundu. Kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmaların 86 (%69.2)’sı Gram-negatif bakteri, 34 (%27.3)’ü Gram-pozitif bakteri ve 4 (%3.2)’ü mantar olarak saptandı. En sık Escherichia coli saptanırken, ikinci sıklıkta Staphylococcus aureus üredi. İzole edilen Gram-negatif bakterilerde kolistin direnci saptanmadı. İki Acinetobacter suşu dışında diğer mikroorganizmalar imipeneme duyarlı bulundu.

 

Sonuçlar: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde yatan bakteriyemik hastaların etkenlerinin ve bunların direnç profillerinin, hastane kökenli infeksiyonlardan farklı olduğu açıkça görülmektedir. İleri yaş, bakteriyemi riskini önemli ölçüde artırmakta olup, bu hastalar hastaneye yatış indikasyonu açısından dikkatle değerlendirilmelidir. Bakteriyemi riski olan hastalarda  başlangıçtaki antibiyotik tedavisi özellikle hastane kaynaklı infeksiyonlarda geniş spektrumlu olmalı, mümkünse kültür sonuçlarına göre de-eskalasyona gidilmelidir. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 218-22.

 

Cite this article as: Sağmak-Tartar A, Akbulut A. [Evaluation of blood cultures from patients being treated at an infectious diseases and clinical microbiology clinic: a three-year retrospective analysis]. Klimik Derg. 2018; 31(3): 218-22. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019