ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Bruselloza Bağlı Peroneal Tenosinovit: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 247-250
DOI: 10.5152/kd.2018.60
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, tenosinovit, nüks.
Özet

 

Tenosinovit, bruselloz seyrinde nadir görülen bir komplikasyondur ve uygun tedavi seçenekleriyle tedavi edilmezse nükse neden olabilir. Bu bildiride birincil olarak Brucella ile ilişkili bir peroneal tenosinovit olgusu sunulmuştur. Bildiğimiz kadarıyla, bu olgu literatürde bildirilen ilk olgudur. 45 yaşında kadın, bir aydır süren ateş ve gece terlemesine ek olarak sağ ayak bileğinde ağrı, kızarıklık ve şişme şikayetleriyle başvurdu. Standard tüp aglütinasyon (STA) testi 1/320 titrede pozitif bulunan hasta, bruselloz tanısı konularak doksisiklin ve rifampisin kombinasyonuyla altı hafta süreyle tedavi edildi. Tedaviden sonra şikayetleri ortadan kalktı; ancak iki ay sonra benzer bir klinik tabloyla tekrar başvurdu. Hastanın ikinci başvurusunda STA ve rivanollü tüp aglütinasyon testleri, sırasıyla 1/640 ve 1/320 titrelerde pozitif bulundu. Sağ ayak bileğinin manyetik rezonans görüntülemesinde, sağ peroneal tendonlarda yaygın tenosinovit ve sinovitle ilişkili subtalar eklem efüzyonu saptandı. Klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgulara dayanarak peroneal tenosinovit tanısı konulan hastada brusellozun nüksettiği kabul edildi. Hasta, siprofloksasin ve kotrimoksazol 12 hafta, streptomisin 3 hafta uygulanarak herhangi bir başarısızlık veya nüks olmaksızın iyileşti. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 247-50.

 

 

Cite this article as: Acar A, Uzar H, Haykır-Solay A, Şencan İ. [Brucellosis as a primary cause of peroneal tenosynovitis: case report and literature review]. Klimik Derg. 2018; 31(3): 247-50. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019