ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Derleme
Tularemi: Güncel Tedavi Seçeneklerine Genel Bir Bakış
1 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü, Ankara, Türkiye  
2 Sorgun Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yozgat, Türkiye  
Klimik Dergisi 2011; 24: 2-10
DOI: 10.5152/kd.2011.02
Anahtar Kelimeler: Tularemi, Francisella tularensis, tedavi, profilaksi, rehberler.
Özet

Tularemi, Francisella tularensis’in etken olduğu, dünya çapında bir dağılım gösteren ve farklı klinik belirtilerle seyreden zoonotik bir infeksiyon hastalığıdır. İnsanlarda klinik tablo lokalize hastalıktan fülminan, yaşamı tehdit eden pnömoni veya septisemiye kadar değişmektedir. Tularemi tedavisinde yıllardır streptomisin, gentamisin ve tetrasiklin kullanılmaktadır, ancak son zamanlarda kinolonlar önemli bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen tularemi tedavisinde antibiyotiklerin etkinliklerini karşılaştıran randomize kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Son yıllarda ülkemizde tulareminin endemik olduğu bölgeler dışında görülen salgınlarındaki artış bu hastalığa karşı ilgiyi artırmıştır. Bu derlemede, tularemi tedavisi hakkındaki öneriler güncel literatür ışığında sunulmuştur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018