Klimik Dergisi
Derleme

Antifungal Tedavide Zor Konular: İlaç Düzeyi Takibi, İlaç-İlaç Etkileşimleri ve Primer Tedavi Başarısızlığına Yaklaşım

1.

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: Özel Sayı 177-186
DOI: 10.5152/kd.2019.64
Okunma: 693 İndirilme: 135 Online Yayın Tarihi: 19 Kasım 2019

Antifungal kullanımını en iyi düzeye çıkarmak için antifungal yönetimi programları geliştirilmiştir. Bu programların oldukça önemli ve bir o kadar da güç konuları ilaç düzeyi takibi (İDT) ve ilaç-ilaç etkileşimleridir. Antifungal ilaçların İDT gerekçeleri, güvenli ve etkili bir doz-konsantrasyon ilişkisinin olmaması, dar bir terapötik aralığın olması, kabul edilebilir güvenlik ve etkinlik konsantrasyon aralıklarının tanımlanmış olmasıdır. İDT, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol ve flusitozinin klinik kullanımı için önerilmektedir. Flukonazol için İDT yapılması sadece özel durumlarda yararlı olabilir. İsavukonazol için rutin olarak İDT yapılmasıyla ilgili veriler yeterli değildir. Amfoterisin B (AmB) ve ekinokandinler ise İDT ölçütlerini karşılamamaktadır. Antifungal ilaç kullanımı sırasında birçok önemli ilaç-ilaç etkileşimi görülür; çok karmaşık olan bu etkileşimlerin yönetimleri de güçtür. Azollerin sitokrom P450 ve P-glikoprotein enzim sistemlerini inhibisyonu veya indüksiyonu, ilaç etkileşimlerinin çoğundan sorumludur. İtrakonazol ve posakonazolün biyoyararlanımını değiştiren etkileşimler de söz konusudur. AmB formülasyonları, diğer ilaçlarla renal eliminasyonlarını azaltarak etkileşime girer. Ekinokandinlerin ilaç-ilaç etkileşimi gösterme potansiyeli düşüktür. Antifungal tedavinin yönetiminde bireysel yaklaşımın büyük önemi vardır. Tedavi başarısını etkileyen durumlar arasında, hastalığın şiddeti ve immün yetmezliğin derecesi gibi konak faktörleri, primer ilaç direnci ya da tedavi altında direnç gelişmesi gibi etken mikroorganizma faktörleri ve farmakokinetik ve farmakodinamik özellikler, toksisite, ilaç-ilaç etkileşimleri, infeksiyon bölgesinde düşük konsantrasyon gibi ilaca ait faktörler yer almaktadır. Başlanan antifungal tedaviye yanıt alınamayan her hastada bu faktörler dikkatle gözden geçirilmelidir. Klimik Dergisi 2019; 32(Özel Sayı 2): 177-86.

Cite this article as: Memişoğlu F. [Challenges in antifungal therapy: therapeutic drug monitoring, drug-drug interactions and approach to failure after primary therapy]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2):177-86. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484