Klimik Dergisi
Derleme

Hematoloji-Onkoloji Hastalarında İnvazif Fungal İnfeksiyonların Tedavisi

1.

Koç Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: Özel Sayı 168-173
DOI: 10.5152/kd.2019.62
Okunma: 696 İndirilme: 146 Online Yayın Tarihi: 19 Kasım 2019

Bağışıklığı zayıflamış hastalar, özellikle kanser veya hematolojik malignitesi olanlar ve alojenik kemik iliği/hematopoetik kök hücre transplantı alıcıları, hayatı tehdit edebilen yüksek bir invazif fungal infeksiyon (İFİ) riski altındadır. Bu hastalarda en sık İFİ etkenleri Aspergillus ve Candida türleridir. Uzun süredir kortikosteroid tedavisi, geniş spektrumlu antimikrobiyal tedavi veya total parenteral nütrisyon alan hastalar; santral venöz kateteri, nötropenisi, malignitesi veya yanıkları olan hastalar ve düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlar, İFİ gelişimi açısından en riskli hastalardır. Antifungal tedaviye erkenden başlanması zorunludur; ancak İFİ’yi klinik bulgulara dayanarak ortaya koymak çoğu kez mümkün olmaz. İFİ tedavisinde sistemik antifungal ajanlardan amfoterisin B preparatları, flukonazol, vorikonazol, posakonazol, kaspofungin, anidulafungin, mikafungin ve isavukonazol kullanılmaktadır. İFİ hastalarının klinik yönetiminde, lokal epidemiyolojik veriler, antifungal ajanlara karşı direnç profili ve bunların farmakolojik ve ekonomik yönleriyle birlikte klinik deneyimin de önemi vardır. Klimik Dergisi 2019; 32(Özel Sayı 2): 168-73.

Cite this article as: Tekin S. [Treatment of invasive fungal infections in haematology-oncology patients]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2): 168-73. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484