Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

Hemodiyaliz Hastalarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı

1.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

2.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

3.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 165-167
DOI: 10.5152/kd.2019.36
Okunma: 1169 İndirilme: 216 Online Yayın Tarihi: 24 Ekim 2019

Amaç: Hemodiyaliz hastalarında bakteriyel infeksiyonlar kadar, hepatit B virusu (HBV), hepatit C virusu (HCV), insan immün yetmezlik virusu (HIV) gibi kan ve kan yoluyla bulaşan viruslara bağlı infeksiyonlar da önemli problemler arasındadır. Bu çalışmada hemodiyalize giren hastalarda HBV, HCV ve HIV seroprevalansını belirlemeyi, HBV’ye karşı duyarlı olan hastaları tekrar değerlendirmeyi, izole anti-HBc-pozitif olan hastaları belirleyip okült hepatit B açısından taramayı hedefledik.

Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya 18 yaşın üzerinde olan ve hemodiyaliz programında yer alan 124 hasta dahil edildi. HBsAg, anti-HBs, anti-HBc total, anti-HCV ve anti-HIV tetkikleri yapıldı. İzole anti-HBc-pozitif ve anti-HCV-pozitif olanlarda sırasıyla HBV DNA ve HCV RNA araştırıldı.

Bulgular: Tüm hastalarda HBsAg ve anti-HIV negatifti. Anti-HBs-negatif ve anti-HBs-pozitif hasta sayısı sırasıyla 21 (%16.9) ve 103 (%83.1) idi. Anti-HBc yönünden hastaların 64 (%51.6)'ü negatif, 60 (%48.4)’ı pozitif idi. Anti-HBs-pozitif olanların 50 (%40.3)’sinde anti-HBc antikorları da pozitif bulundu. Bu 50 hastanın HBV infeksiyonunu geçirerek bağışıklık kazandığı kabul edildi. Anti-HBs negatif hastaların 10 (%8)'unda anti-HBc antikoru pozitif bulundu. Tümünde HBV DNA negatif olarak bulunan bu hastalar aşılama programına alındı. Anti-HCV, 120 (%96.8) hastada negatif; 4 (%3.2) hastada pozitifti. Anti-HCV-pozitif hastaların hepsinde HCV RNA negatifti.

Sonuçlar: Hemodiyaliz merkezlerindeki hastaların hepatit ve HIV belirteçleri araştırılmalıdır. HBV'ye duyarlı olarak bulunan hastalar aşılanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 165-7.

 

Cite this article as: Yüksel E, Kaya Ş, Günay E, Araç E. [Seroprevalence of HBV, HCV and HIV in hemodialysis patients]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 165-7. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484