Klimik Dergisi
Derleme

İnvazif Fungal İnfeksiyonların Epidemiyolojisi

1.

İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: Özel Sayı 118-123
DOI: 10.5152/kd.2019.53
Okunma: 509 İndirilme: 73 Online Yayın Tarihi: 19 Kasım 2019

İnvazif fungal infeksiyon (İFİ), günümüzde immünosüprese hastalarda morbidite ve mortalitenin önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar Candida türleri İFİ’lerin ve Candida albicans invazif kandidozun en sık nedeni olsa da, son yıllarda dünyada albicans dışı türlerin sıklığının, flukonazol duyarlılığında azalmayla birlikte, giderek arttığı ve Candida auris gibi yeni türlerin ortaya çıktığı; Aspergillus ve nadir rastlanan küflerin insidansında da artış olduğu gözlenmektedir. Bu durum, immünosüprese hasta sayısının artması, uygulanan agresif kemoterapilerin ve santral venöz kateterler gibi invazif araçların kullanımının artması ve antimikrobiyal profilaksi veya tedavi yaklaşımlarıyla ilişkilidir. İFİ etkenlerinin tür ve direnç dağılımı da tüm dünyada olduğu gibi hastaneler arasında hatta aynı hastane içinde farklı bölümlerde bile değişkenlik gösterebilmekte ve hastalardaki predispozan faktörlere göre değişebilmektedir. Tüm bu nedenlerle, İFİ’lerin değişen epidemiyolojisinin bilinmesi, önümüzdeki dekadda da artışı öngörülen bu infeksiyonlarda, etkin tedavi ve profilaksi yaklaşımlarının geliştirilmesi açısından önemli olacaktır. Klimik Dergisi 2019; 32(Özel Sayı 2): 118-23.

Cite this article as: Karakoç ZÇ. [Epidemiology of invasive fungal infections]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2): 118-23. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484
3