Klimik Dergisi
Derleme

İnvazif Fungal İnfeksiyonların Tanısında Kültür Dışı Yöntemlerin Rolü

1.

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: Özel Sayı 131-134
DOI: 10.5152/kd.2019.56
Okunma: 649 İndirilme: 126 Online Yayın Tarihi: 19 Kasım 2019

İnvazif fungal infeksiyon (İFİ), özellikle immünosüprese hastalarda gelişen ve hızlı tanı ve tedavi gerektiren bir durumdur. Histopatolojik inceleme ve kültür, tanıda altın standard olmalarına rağmen örnek alma güçlüğü ve kültüre ilişkin sıkıntılar nedeniyle daha kolay ve hızlı tanı testlerine gereksinim vardır. Serolojik testlerin yanı sıra polimeraz zincir reaksiyonu gibi moleküler yöntemler klinik kullanıma girmiştir. Bu testlerden birkaçının bir arada kullanılması sonucunda İFİ tanısında duyarlılık ve özgüllük artmaktadır. Klimik Dergisi 2019; 32(Özel Sayı 2): 131-4.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484