Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

Karbapenemaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında Karbapenem İnaktivasyon Testi ve Modifiye Hodge Testinin Karşılaştırılması

1.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Erzincan, Türkiye

2.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Klimik Dergisi 2018; 31: 223-226
DOI: 10.5152/kd.2018.54
Okunma: 95 İndirilme: 8 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

 

Amaç: Karbapeneme dirençli Enterobacteriaceae türleri dünyanın her yerinden giderek artan sıklıkta bildirilmektedir. Genişlemiş spektrumlu β-laktamaz (GSBL) üreten Enterobacteriaceae infeksiyonlarının tedavisinde karbapenemlerin kullanılması, karbapenemaz üreten suşların hızlı ve basit bir yöntemle saptanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmada, moleküler olarak karbapenemaz ürettiği doğrulanmış Klebsiella pneumoniae izolatlarında modifiye Hodge testinin ve karbapenem inaktivasyon testinin tanısal değerinin kıyaslanması ve rutin laboratuvar pratiğinde kullanımının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmamıza deney grubunu oluşturmak üzere karbapenem direncine sebep olan direnç geni polimeraz zincir reaksiyonuyla gösterilmiş 64 K. pneumoniae ve kontrol grubunu oluşturmak üzere GSBL-negatif ve karbapeneme duyarlı 40 K. pneumoniae suşu dahil edilmiştir. Meropenem, imipenem ve ertapenem ayrı ayrı tüm suşlara karşı modifiye Hodge testi ve karbapenem inaktivasyon testiyle denenmiştir. Karbapenem inaktivasyon testinde altıncı saatte ön değerlendirme, 24. saatte son değerlendirme yapılmıştır.

 

Bulgular: Modifiye Hodge testinin karbapenemaz varlığının belirlenmesindeki duyarlılığı, meropenem, imipenem ve ertapenem için sırasıyla %60.9, %62.5 ve %68.8 olarak bulunmuştur. Karbapenem inaktivasyon testinin karbapenemaz varlığının belirlenmesindeki duyarlılığı, meropenem, imipenem ve ertapenem için altıncı saatte sırasıyla %32.8, %75 ve %96.9 iken, 24. saatte %64.1, %84.4 ve %96.9 olarak saptanmıştır. GSBL üretmeyen ve karbapenemlere duyarlı bulunan K. pneumoniae suşlarıyla yapılan modifiye Hodge ve karbapenem inaktivasyon testlerinde pozitiflik görülmemiştir.

 

Sonuçlar: Sonuç olarak karbapenemaz kodlayan genleri tespit etmek için moleküler testler gereklidir. Ancak yeterli altyapısı olmayan laboratuvarlarda karbapenemaz varlığının belirlenmesi için karbapenem inaktivasyon testi, modifiye Hodge testinden daha iyi bir alternatif olabilir. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 223-6.

 

Cite this article as: Davarcı İ, Koçoğlu ME, Zengin F. [Comparison of carbapenem inactivation test and modified Hodge test in carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae strains]. Klimik Derg. 2018; 31(3): 223-6. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484