Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

Kardiyotorasik Cerrahi Sonrası Cerrahi Alan İnfeksiyonları İnsidansı ve Risk Faktörlerinin Araştırılması

1.

29 Mayıs Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

2.

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

3.

Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

4.

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 182-189
DOI: 10.5152/kd.2019.40
Okunma: 1096 İndirilme: 179 Online Yayın Tarihi: 24 Ekim 2019

Amaç: Bu çalışmanın amacı kalp-damar ve göğüs cerrahisi sonrası gelişen cerrahi alan infeksiyonu (CAİ) insidansı ve risk faktörlerinin araştırılmasıdır.

Yöntemler: Çalışmaya Haziran 2011-Mayıs 2012 tarihleri arasında, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi ve Göğüs Cerrahisi Ünitelerinde cerrahi operasyon geçirmiş olan hastalar alınmıştır. Sürveyans, hasta ve laboratuvar temelli, aktif, prospektif olarak yapılmıştır. CAİ tanısı, Centers for Disease Control and Prevention ve Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans ve Kontrol Birimi tarafından yayımlanan tanımlama kriterlerine göre konmuştur. CAİ hızı hesaplanırken CAİ sayısı/toplam operasyon sayısı×100 formülü, CAİ insidans dansitesi hesaplanırken CAİ sayısı/toplam hasta yatış günü×1000 formülü kullanılmıştır. Her operasyon için risk kategorileri belirlenmiş; bu kategoriler, National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) risk indeksi doğrultusunda hesaplanmıştır.

Bulgular: 238 hastada toplam 22 CAİ saptandı; insidans dansitesi 7.04/1000 yatış günü olarak hesaplandı. CAİ’lerin 6 (%27)’sı yüzeyel primer insizyonel, 11 (%50)’i derin primer insizyonel, 5 (%23)’i organ/boşluk infeksiyonu olarak bulundu. Tüm CAİ’ler incelendiğinde CAİ gelişim riski açısından American Society of Anesthesiologists (ASA) skorunun yüksek olması, anlamlı bulunmuştur. 65 yaş üstü hastalar için hastane yatış süresinin uzamasının CAİ gelişimini artırdığı tespit edilmiştir. NNIS sistemi risk indeksiyle CAİ gelişimi arasında ise pozitif yönde zayıf korelasyon bulunmuştur. Diabetes mellitus varlığı yüzeyel CAİ, malignite varlığı ise organ/boşluk infeksiyonları açısından anlamlı risk faktörleri olarak bulunmuştur. Çalışmaya alınan 238 hastanın 23 (%9.7)’ünde mortalite saptanmıştır. CAİ gelişimiyle mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.

Sonuçlar: İnfeksiyon kontrolünün bir parçası olarak CAİ sürveyansının yapılması öncelik taşımaktadır. Risk faktörlerinin de belirlenerek bunların sonucunda geliştirilen infeksiyon kontrol politikalarının etkinliğinin izlenmesi, CAİ’lerin yönetimi için gereklidir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 182-9.

 

Cite this article as: Telli-Dizman G, Aktaş F, Sökülmez-Yıldırım S, Uğraş-Dikmen A. [Investigation of incidence and risk factors of surgical site infections after cardiothoracic surgery]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 182-9. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484