Klimik Dergisi
Özgün Araştırma
Kistik Fibrozlu Hastaların Solunum Yollarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Fenotipik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Kistik Fibrozlu Hastaların Solunum Yollarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Fenotipik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

1.

Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

2.

Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 178-181
DOI: 10.5152/kd.2019.39
Okunma: 1042 İndirilme: 157 Online Yayın Tarihi: 24 Ekim 2019

Amaç: Kistik fibroz (KF)’da akciğer infeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar önce üst solunum yolu mukozasında kolonize olmakta, buradan akciğere geçmektedir. Bu çalışmada kistik fibrozlu hastalarda üst solunum yolunda kolonize olmuş patojenlerin saptanması ve bu bakterilerde gözlenen fenotipik değişikliklerin irdelenmesi amaçlandı.

Yöntemler: Mayıs 2016-Mayıs 2017 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Polikliniğinden daha önce konulmuş KF tanısıyla takip edilmekte olan (Grup I) veya KF tanısı yeni konularak takip edilmeye başlanmış olan (Grup II) hastalardan alınan solunum yolu (boğaz sürüntüsü veya balgam) örnekleri değerlendirildi. Bakterilerin tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve Bruker MALDI Biotyper™ (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) otomatize sistemi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmada 123 hastaya ait 500 solunum yolu örneği değerlendirildi. Örneklerin 218 (%43.6)’inde 232 farklı patojen mikroorganizma izole edildi. 96 (%18.3) Staphylococcus aureus ve 62 (%11.8) Pseudomonas aeruginosa en sık izole edilen mikroorganizmalar olarak bulundu. 16 S. aureus izolatında, küçük koloni varyantı ve 24 P. aeruginosa izolatında ise mukoid koloni biçiminde fenotipik farklılık saptandı. Fenotipik farklılık saptanan izolatların tümü Grup II’de yer alan hastalardan izole edilmişti.

Sonuçlar: KF hastalarında hastalık süresi uzadıkça solunum yollarında kolonize olan bakterilerde immün sistemi yanıltan ya da immün sistemden kaçmalarını sağlayan fenotipik değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişikliklerin saptanması kolonizasyondan koruyucu medikal yaklaşımların oluşturulabilmesi açısından önemli olabilir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 178-81.

 

Cite this article as: Büdeyri S, Zer Y, Keskin Ö, Bilgiç Ertan S. [Evaluation of phenotypic characteristics of microorganisms isolated from respiratory tract of the patients with cystic fibrosis]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 178-81. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484