Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

Kronik Periodontitli Hastalardan İzole Edilen Anaerop Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılık Durumlarının Araştırılması

1.

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2.

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve Antisepsi Bölümü, Ankara, Türkiye

3.

Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 240-244
DOI: 10.5152/kd.2019.69
Okunma: 585 İndirilme: 176 Online Yayın Tarihi: 27 Aralık 2019

Amaç: Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı’na periodontolojik sorunlarla yönlendirilmiş ve kronik periodontit tanısı konmuş hastalardan anaerop bakterilerin izolasyonu ve bu izolatların çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılık durumlarının ve β-laktamaz aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu amaçla 45 kronik periodontitli hastadan izole edilen 34 anaerop bakteri çalışmaya dahil edilmiştir. İzolatların tanımlanmalarında konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra “matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight” kütle spektrometresi (VITEK® MS v3.0, bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) ve API 20A (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) sistemleri de kullanılmıştır. İzolatların ampisilin, ampisilin-sulbaktam, piperasilin, piperasilin-tazobaktam, sefoksitin, seftriakson, imipenem, moksifloksasin, klindamisin, metronidazol ve tigesikline karşı in vitro duyarlılık durumları gradyan yöntemiyle (Etest®, bioMérieux, Marcy l'Ètoile, Fransa) saptanmıştır. Ayrıca, kromojenik sefalosporin (BBL™ Cefinase™, Becton  Dickinson, Sparks, MD, ABD) yöntemiyle β-laktamaz aktivitesi araştırılmıştır.

Bulgular: Otuz dört izolatın 21’i Gram-negatif basil (11 Prevotella spp., 6 Porphyromonas spp., 3 Fusobacterium spp. ve 1 Capnocytophaga sp.), 7’si Gram-negatif kok (Veillonella parvula), 5’i ise anaerop Gram-pozitif sporsuz basil (4 Propionibacterium spp., 1 Bifidobacterium sp.) olarak tanımlanmıştır. Bir Gram-negatif kokobasil ise tanımlanamamıştır. Tanımlanan 33 izolatın tümü imipenem, moksifloksasin ve tigesikline duyarlı bulunmuştur. En yüksek direnç oranları ise ampisilin ve metronidazole karşı gözlenmiştir. Ampisilin direnci özellikle anaerop Gram-negatif basillerde saptanmış olup, iki izolatta β-laktamaz aktivitesi pozitif bulunmuştur.

Sonuçlar: Sınırlı sayıda izolatla gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, bu çalışmanın sonuçları merkezimizdeki oral anaerop bakterilerin antibiyotik duyarlılık durumlarına ilişkin bilgi sağlaması açısından önemlidir. Anaeropların duyarlılık oranlarının çeşitli merkezler arasındaki farklılıkları nedeniyle, her merkezin kendi direnç paternlerini saptaması anaerop infeksiyonların ampirik tedavisinde yol gösterebilir.

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 240-4.

Cite this article as: Tunçkanat F, Sancak B, Altun B, Dursun E, Akdoğan-Kittana FN. [Investigation of antibiotic susceptibilities of anaerobic bacteria isolated from patients with chronic periodontitis]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 240-4. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484