Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

Muğla İlinde Veteriner Hekimlerde Brucella Seropozitifliği

1.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

2.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

Klimik Dergisi 2015; 28: 108-111
DOI: 10.5152/kd.2015.22
Okunma: 1456 İndirilme: 419 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Bu araştırma bruselloz açısından endemik bir il olmayan Muğla ve ilçelerinde veteriner hekim ve veteriner teknisyenlerinde Brucella seropozitifliği konusunda bilgi eksikliğini gidermek amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntemler: Araştırma Muğla’nın ilçelerinde (Yatağan, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Fethiye, Bodrum) ve merkezinde yürütüldü. Toplam 125 gönüllü veteriner hekim ve veteriner teknisyeni çalışmaya dahil edildi. Gönüllü kişilerden anket uygulamasıyla birlikte yaklaşık 10 ml kan alındı. Tüm serumlara “rose” Bengal testi; test sonucu pozitif saptanan serumlara tüp aglütinasyon testi uygulandı. Tüp aglütinasyon testi sonucu ≥1/160 titrede saptanan serum örnekleri pozitif olarak kabul edildi; 1/160’ın altında titre veren serumlara Coombs testi uygulandı. Coombs testi sonucu ≥1/320 titrede saptanan serumlar pozitif kabul edildi.

 

Bulgular: Araştırmaya katılan 125 kişiden 3’ünde Brucella seropozitifliği tespit edilerek Muğla ve çevresinde veteriner hekim ve teknisyenlerinde Brucella seroprevalansı %2.4 olarak bulundu. Brucella seropozitifliğiyle yaş ve meslekte bulunma süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Araştırmaya katılanların %7.2 (n=9)’si daha önce bruselloz nedeniyle tedavi gördüğünü, %8.8 (n=11)’i Brucella aşısıyla parenteral yaralanması, aşının sıçraması veya mukozal yaralanması olduğunu belirtti.

 

Sonuçlar: Bu çalışma Muğla’da Brucella seropozitiflik oranlarını gösteren son yıllarda yapılmış ilk çalışma olması açısından önemlidir. Ancak Muğla ilinde risk gruplarında brusellozun seroprevalansı ve epidemiyolojik özelliklerinin daha iyi aydınlatılabilmesi için daha geniş kapsamlı, kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484