Klimik Dergisi
Özgün Araştırma
Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonların Kontrolünde Çok Yönlü Çalışmaların Önemi

Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonların Kontrolünde Çok Yönlü Çalışmaların Önemi

1.

VKV Amerikan Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 190-194
DOI: 10.5152/kd.2019.41
Okunma: 981 İndirilme: 192 Online Yayın Tarihi: 24 Ekim 2019

Amaç: Bu çalışmayla çok ilaca dirençli patojenlerin neden olduğu sağlık bakımıyla ilişkili (SBİ) infeksiyonlar (SBİİ)’ın yüksek oranda görüldüğü Türkiye'de, SBİİ'nin önlenmesi için özel bir hastanede yapılan uygulamalar ve bu uygulamaların etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışma 1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2018 arasında SBİİ olan tüm hastaları kapsamaktadır. SBİİ hızları, Centers for Disease Control and Prevention kriterlerine göre hesaplanmıştır. Alınan infeksiyon kontrol önlemleri yıllara göre belirtilmiştir.

Bulgular: Çalışma süresi boyunca toplam 252 hastada SBİİ saptanmıştır. SBİİ içinde en çok görülenler sırasıyla SBİ kan dolaşımı infeksiyonları (KDİ) (%33), cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) (%29), SBİ üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ) (%24) ve SBİ pnömoni (%14)’dir. SBİ-KDİ’nin %84.5 (71/84)’i santral venöz kateterle ilişkili (SVK) KDİ iken %15.5’i primer KDİ, SBİ-ÜSİ’nin %96.7’si kateterle ilişkili (Kİ) ÜSİ, SBİ pnömonilerin %69.4’ü ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) ve CAİ’nin %34.7’ü yüzeyel insizyonel, %11.1’i derin insizyonel ve %54.2’si organ/boşluk infeksiyonu olarak saptanmıştır. 2011 yılında VİP hızı 4.85 iken 2018’de 0.11’e, SVK-KDİ hızı 2.32 iken 2017’de 0.01’e ve hematolojik hastalarda SVK-KDİ hızı 2011’de 3.39 iken 2018’de 0.55’e gerilemiştir. SBİİ etkenlerine baktığımızda SVK-KDİ’de en sık etkenler stafilokoklar, VİP’te Pseudomonas türleri, Kİ-ÜSİ’de ve CAİ’de Escherichia coli olarak saptanmıştır.

Sonuçlar: Hastanemizde VİP ve SVK-KDİ hızları ülkemize ve hastane koşullarımıza göre alınan infeksiyon kontrol önlemleri sayesinde belirgin olarak düşürülmüştür. İnfeksiyonların yok denecek kadar az düzeye indirilmesi için çok sayıda yeni uygulama hayata geçirilmiştir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 190-4.

 

Cite this article as: Keske Ş. [Significance of multidirectional studies in control of health care-associated infections]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 190-4. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484