Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

Tedavi Naif HIV/AIDS Hastalarında Kullanılan Antiretroviral Tedavi Rejimlerinin Virolojik ve İmmünolojik Yanıt Açısından Karşılaştırılması

1.

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2.

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 13-18
DOI: 10.5152/kd.2019.04
Okunma: 958 İndirilme: 182 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

 

Amaç: Çalışmamızda İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’ne başvuran ve HIV infeksiyonu saptanan hastaların, demografik özelliklerinin retrospektif olarak incelenmesi ve başlanan farklı antiretroviral tedavi (ART) rejimlerine virolojik ve immünolojik yanıtın karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: 2013-2015 tarihleri arasında başvuran 196 HIV/AIDS hastası çalışma kapsamına alındı. Bu hastaların cinsiyet ve yaş bilgileri, ART başlangıcındaki, 4., 24. ve 48. haftasındaki HIV RNA değerleri ve ART başlangıcındaki, 24. ve 48. haftasındaki CD4+ T lenfositi sayıları değerlendirildi. Hastalar, başlanan ART rejimlerine göre üç gruba ayrılarak, integraz inhibitörü (INI), proteaz inhibitörü (PI) ve nonnükleozid revers transkriptaz inhibitörü (NNRTI) temelli rejimler, elde edilen virolojik ve immünolojik yanıtlar açısından karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Hastaların %93.4'ü erkek olup, yaş ortalaması 35.89±10.83 yıl olarak saptandı. Hastaların INI, NNRTI ve PI temelli ART rejimlerine göre dağılımları, sırasıyla %49.5, %8.2 ve %42.3 idi. Tedavi rejimleri arasında 4. haftada virolojik yanıt açısından bir fark saptanmadı. On ikinci ve 24. haftada INI temelli ART rejimlerine virolojik yanıt daha başarılı bulundu. Kırk sekizinci haftadaki virolojik yanıt açısından ART rejimleri arasında bir fark saptanmadı. İmmünolojik yanıt açısından 24. haftada ART rejimleri arasında bir fark saptanmazken, 48. haftada INI ve PI temelli ART rejimlerine yanıtın daha iyi olduğu gözlendi.

 

Sonuçlar: Çalışmaya katılan olgularımızda INI ve PI temelli ART rejimlerine virolojik ve immünolojik yanıt, NNRTI rejimlere göre daha iyi bulunmuştur. Bulgularımıza göre, naif hastalarda kılavuzlarda da belirtildiği gibi, ilkin INI rejimi, sonra PI rejimi yeğlenmelidir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 13-8.

 

Cite this article as: Akkaya-Işık S, Gündüz A, Öncül A, et al. [Comparison of antiretroviral therapy regimens with regard to virological and immunological response in treatment-naive HIV/AIDS patients]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 13-8. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484