Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde İzlenen Yetişkin Hastalarda Kandidemi Epidemiyolojisi, Candida Türlerinin Antifungal Duyarlılıkları ve Mortalite Üzerine Etkileri

1.

Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye

2.

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

3.

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 250-258
DOI: 10.5152/kd.2019.71
Anahtar Kelimeler : Candida, candidemia, antifungal agents.
Okunma: 290 İndirilme: 111 Online Yayın Tarihi: 27 Aralık 2019

Amaç: Bu araştırmada, yetişkin hastalarda hastane kaynaklı kandidemi epidemiyolojisi, sıklığı, bilinen risk faktörlerinin prevalansı, türlerin dağılımı, antifungal duyarlılıkları ve mortalite üzerine etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntemler: 1 Ağustos 2014-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yataklı servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde yatan ve yatıştan 48 saat sonra en az bir kan kültüründe Candida spp. üreyerek hastane kaynaklı kandidemi tanısı alan 18 yaş üstü 102 hasta prospektif olarak değerlendirilmiştir. Üreyen Candida suşları tür düzeyinde tiplendirilmiştir. Antifungal duyarlılıkları Sensititre™ YeastOne™ (TREK Diagnostics, Thermo Fisher Scientific, East Grinstead, Birleşik Krallık) paneliyle belirlenmiştir. Sonuçlar Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) M27-S4 ve M60 dokümanlarına göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmada kandidemi insidans hızı 1000 başvuruda 1.22 vaka olarak bulunmuştur. 102 hastanın %36.3’ünde etken Candida albicans iken, % 63.7’sinde albicans dışı Candida türleridir. En sık görülen albicans dışı Candida türleri, C. parapsilosis (%22.5), C. tropicalis (%16.7) ve C. glabrata (%12.7)’dır. En sık görülen risk faktörleri geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı (%98) ve idrar sondası varlığı (%96.1) olarak saptanmıştır. Ekinokandinler tüm Candida türlerine karşı iyi aktivite göstermiştir. C. parapsilosis izolatlarının %8.7'sinde flukonazole ve %4.4'ünde vorikonazole direnç saptanmıştır. C. tropicalis izolatlarının %5.9'unda flukonazole ve %5.9'unda vorikonazole direnç saptanmıştır. Flukonazole dirençli iki C. parapsilosis ve bir C. tropicalis suşunda vorikonazole çapraz direnç saptanmıştır. Tüm suşlar posakonazol ve amfoterisin B’nin epidemiyolojik eşik değerlerine göre vahşi suş olarak değerlendirilmiştir. Kandidemiyle ilişkili kaba mortalite oranı %79.3’tü. Mekanik ventilasyon, santral venöz kateter kullanımı ve total parenteral nütrisyon desteği mortaliteyi artırmıştır.

Sonuçlar: Merkezimizde antifungal ajanlara duyarlılığı azalan ve intrensek dirençli olan Candida türleri henüz sorun oluşturmamakla birlikte, kandidemi etkeni Candida suşları için tür tanımlaması ve antifungal duyarlılık testlerinin yapılması gerekmektedir.

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 250-8.

Cite this article as: Kolak ÇÇ, Erman-Daloğlu A, Özhak B, Öğünç D, Günseren F. [Epidemiology of candidemia, antifungal susceptibilities of Candida species and their impact on mortality in adult patients admitted to Akdeniz University Hospital]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 250-8. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484
3