Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

Akut Gastroenterit Tanılı Hastalarda Campylobacter ve Salmonella Türlerinin Yeri ve Antimikrobiklere Duyarlılıkları

1.

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 127-131
DOI: 10.5152/kd.2019.30
Anahtar Kelimeler : Gastroenterit, Campylobacter, Salmonella.
Okunma: 1364 İndirilme: 270 Online Yayın Tarihi: 24 Ekim 2019

Amaç: Gastroenterit etkeni pek çok mikroorganizma bulunmasına rağmen rutin laboratuvar testleri günümüz teknikleriyle bunların hepsini belirleyememektedir. Bu durum ampirik tedavide başarısızlıklara ve yanlış antibiyotik kullanımından dolayı ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışmada akut gastroenterit tanısı almış hastalarda Campylobacter ve Salmonella sıklığının ve antimikrobik duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: 1 Haziran 2015-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında gönderilen dışkı örnekleri Campylosel agar (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) ve GN enrichment broth (Merck, Darmstad, Almanya)’a ekildi. Campylosel agar mikroaerofilik koşullarda 42°C’de 48-72 saat inkübe edildi. GN enrichment broth, 6-8 saat 37°C’de bekletildikten sonra EMB agar (Merck, Darmstad, Almanya) ve Hektoen enteric agar (Merck, Darmstad, Almanya)’a yayıldı. Campylobacter ya da Salmonella kuşkulu kolonilerin tür tanımları yapılmak üzere konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra “matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry” uygulandı. Campylobacter türleri için antibiyotik duyarlılık testi gradyan testiyle (Etest®, bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) yapıldı ve sonuçlar EUCAST kriterlerine göre değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 379 dışkı örneğinin 67 (%17.7)’sinde patojen mikroorganizma izole edildi. Bunların 42 (%62.7)’si Campylobacter ve 25 (%37.3)’i Salmonella olarak tanımlandı. 42 Campylobacter suşundan 41’i C. jejuni, biri C. coli olarak adlandırıldı. Campylobacter suşlarının 40 (%95.2)’ı eritromisine duyarlılık gösterirken, 28 (%66.7) Campylobacter suşu tetrasikline ve 16 (%38.1)’sı siprofloksasine duyarlı olarak bulundu.

Sonuçlar: Çalışmamızın sonuçları Campylobacter türlerinin gastroenterit etkeni olarak en sık izole edilen bakteri olduğunu ve antibiyotik duyarlılık sonucuna göre eritromisin tedavisi önerilebileceğini düşündürmektedir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 127-31.

 

Cite this article as: Çiftçi N, Türk-Dağı H, Tuncer İ. [Prevalence and antimicrobial susceptibility of Campylobacter and Salmonella species in patients with acute gastroenteritis]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 127-31. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484