ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Gebede Transfüzyon Sonrası Gelişen Akut Hepatit B Olgusu
(Klimik Dergisi 2009; 22: 28-30)
Akut Fülminan Hepatit B Tedavisinde Lamivudin: İki Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2003; 16: 38-40)
Kronik Hepatit B İnfeksiyonu Olan Bir Hodgkin Dışı Lenfomalı Hastada Alevlenmenin Baskılanmasında ve Kemoterapi Boyunca Profilakside Lamivudin
(Klimik Dergisi 2002; 15: 95-97)
Kemoterapi Alan Bir Hastada Gelişen Akut Hepatit B’de Lamivudin Deneyimi
(Klimik Dergisi 2014; 27: 118-120)
DOI: 10.5152/kd.2014.33
Hepatit B Virusu (HBV) İnfeksiyonu Geçirmiş Hastada Bortezomib Kullanımı ve Otolog Kemik İliği Nakli Sonrası Gelişen HBV Reaktivasyonu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 146-148)
DOI: 10.5152/kd.2017.35
Viral Baskılanma Sağlanan Kronik Hepatit B Hastasında Hepatoselüler Kanser Gelişimi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 130-132)
DOI: 10.5152/kd.2016.31
Yineleyen Hepatit A Olgusu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 67-69)
Derleme
Kronik Hepatit B’de Antiviral Tedavi Kesilme Zamanı
(Klimik Dergisi 2019; 32: 4-7)
DOI: 10.5152/kd.2019.02
Hepatit B Virusunun Moleküler Epidemiyolojisi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 56-59)
DOI: 10.5152/kd.2016.14
Özgün Araştırma
Bir Devlet Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, B, C ve HIV İnfeksiyonu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2013; 26: 64-67)
DOI: 10.5152/kd.2013.20
HIV ile İnfekte Hastalarda Standard Doz Hepatit B Aşısına Karşı Antikor Yanıtı
(Klimik Dergisi 2014; 27: 12-14)
DOI: 10.5152/kd.2014.04
Kronik Hepatit B, Kronik Hepatit C ve İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu Olgularında Stigmatizasyon Algılarının Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2014; 27: 69-72)
DOI: 10.5152/kd.2014.16
Kronik Hepatit B Virusu İnfeksiyonu Olan Hastalarda Hepatit A Virusu İnfeksiyonu Seroprevalansının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 19-21)
DOI: 10.5152/kd.2019.06
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne Başvuran Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve Sifilis Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 99-102)
DOI: 10.5152/kd.2012.28
Hepatit B Aşılaması Sonrası Hepatit B Virusu İnfeksiyonu ile Karşılaşma
(Klimik Dergisi 2000; 13: 65-68)
Sarkoidoz Hastalarında Hepatit B Aşılaması Sonuçları
(Klimik Dergisi 2000; 13: 69-70)
Dişhekimleri ve Yardımcı Sağlık Personeli Arasında Hepatit B ve C Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2005; 18: 121-124)
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi AraştIrma Görevlilerinin Hepatit B Virusuna İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 71-74)
Akut Hepatit B Olgularında Bilirübin Düzeyinin Prognoza Etkisinin Araştırılması
(Klimik Dergisi 2005; 18: 21-26)
Yatılı Okullarda Hepatit B ve C İnfeksiyonları: Bir Okul Taramasının Sonuçları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 191-192)
Ruh Sağlığı Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C İnfeksiyonlarının Sıklığı ve Buna Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 154-157)
DOI: 10.5152/kd.2011.38
Batman Bölge Devlet Hastanesi Transfüzyon Merkezine Başvuran Kan Vericilerinin HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 173-175)
DOI: 10.5152/kd.2011.42
Denizli’de Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve RPR Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2011; 24: 101-104)
DOI: 10.5152/kd.2011.24
Konya İlinde Kan Donörlerinde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansı ve Yaş ve Cinsiyetle İlişkisi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 36-39)
DOI: 10.5152/kd.2011.07
Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2010; 23: 95-99)
DOI: 10.5152/kd.2010.27
Kronik Hepatit B Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 82-87)
Kronik Hepatit B Hastaları ve İnaktif Hepatit B Virusu Taşıyıcılarında Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 136-141)
DOI: 10.5152/kd.2017.33
Kemoterapi Uygulanan Onkoloji Hastalarında Hepatit B Serolojisi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 101-105)
DOI: 10.5152/kd.2018.25
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, Hepatit B, Kızamık ve Kızamıkçık Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2016; 29: 10-14)
DOI: 10.5152/kd.2016.03
Soma Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliği
(Klimik Dergisi 2016; 29: 21-24)
DOI: 10.5152/kd.2016.05
Anti-HCV-Pozitif Örneklerde HBV/HCV Koinfeksiyonu Yaygınlığının Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 16-19)
DOI: 10.5152/kd.2018.06
Lise Öğrencilerinin Hepatit B Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 77-81)
DOI: 10.5152/kd.2016.18
HIV’le İnfekte Olgularda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2018; 31: 34-36)
DOI: 10.5152/kd.2018.10
Karaciğer Biyopsisi Yapılmış Olan HBeAg-Negatif Kronik Hepatit B Hastalarının Rehberler Eşliğinde Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 37-40)
DOI: 10.5152/kd.2018.11
Hepatit B’nin Erektil Disfonksiyon ve Alt Üriner Sistem Yakınmaları Üzerine Etkisi Var mı?
(Klimik Dergisi 2018; 31: 46-49)
DOI: 10.5152/kd.2018.08
Hemodiyaliz Hastalarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2019; 32: 165-167)
DOI: 10.5152/kd.2019.36
Uzlaşı Raporu
Kronik Hepatit B Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 2-18)
DOI: 10.5152/kd.2014.26
Özel Konaklarda ve Özel Durumlarda Kronik Hepatit Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 48-68)
DOI: 10.5152/kd.2014.29
Fülminan Hepatit B Tedavisi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 2-11)
DOI: 10.5152/kd.2013.13
Gebelikte Kronik Hepatit B Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 12-19)
DOI: 10.5152/kd.2013.14
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019