ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Brucella sp.’nin Neden Olduğu Dalak Apsesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 41-43)
DOI: 10.5152/kd.2012.12
Morganella morganii’ye Bağlı Gelişen Beyin Apsesi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 81-83)
DOI: 10.5152/kd.2012.22
Tanıda Güçlük Yaşanan Bir Gıda Botulizmi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 84-86)
DOI: 10.5152/kd.2012.23
İnfektif Endokarditin Embolik Komplikasyonları: İki Olgu Sunumu ve Ulusal Literatürün İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 179-183)
DOI: 10.5152/kd.2011.44
Posakonazol ile Tedavi Edilen Rinoserebral Mukormikoz Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 130-133)
DOI: 10.5152/kd.2010.34
Kronik Lenfositer Lösemili Hastada Nocardia Beyin Apsesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 134-137)
DOI: 10.5152/kd.2010.35
İntravezikal BCG İmmünoterapisi Sonrası Gelişen Hepatit Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 67-69)
DOI: 10.5152/kd.2010.20
İntramüsküler İnjeksiyon Sonrası Gelişen Nekrotizan Fasiit Olgusu ve Literatürün İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: -)
Bruselloza Bağlı Endokardit: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2009; 22: 106-108)
Linezolid Tedavisine Bağlı Dilde Renk Değişikliği Meydana Gelen Bir Spondilodiskit Olgusu
(Klimik Dergisi 2009; 22: 34-36)
Biküspid Aort Kapağı Üzerinde Gelişen Brucella Endokarditi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 128-129)
Antineoplastik Tedavi Sonrasında Görülen Kronik HBV İnfeksiyonu Reaktivasyonu Olgusu
(Klimik Dergisi 2007; 20: 92-94)
Brucella melitensis’in Neden Olduğu Bir Prostetik Mitral Kapak Endokarditi Olgusu
(Klimik Dergisi 2005; 18: 75-76)
Tüberküloz Tedavisi Sırasında Yayma Pozitifliği ile Birlikte Kültür Negatifliği Gösteren Bir Olgu: Ölü Basil Kavramının İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 130-133)
Penisiline Direnli Viridans Streptokok Endokarditi
(Klimik Dergisi 2000; 13: 79-80)
Tüberküloz Tanısında Ehrlich-Ziehi-Neelsen ve Fluorokrom Boyama Yöntemlerinin ve Bactec ve Löwenstein-Jensen Kültür Yöntemlerinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 36-40)
Toksoplazmoz Tanısında ACIF Testin Değeri, IF A ve ELISA ile Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 1996; 9: 36-38)
Pegile İnterferon, Ribavirin ve Telaprevir Tedavisi Altında Gelişen HCV NS3 İnhibitörü Çapraz Direnci
(Klimik Dergisi 2015; 28: 92-94)
DOI: 10.5152/kd.2015.18
Kan Kültüründeki Difteroidler Streptococcus mutans Olabilir: 16 Ayda Tanınan Bir İnfektif Endokardit Olgusu
(Klimik Dergisi 2015; 28: 122-125)
DOI: 10.5152/kd.2015.25
Neisseria animaloris’e Bağlı İlk İnfektif Endokardit Olgusu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 161-164)
DOI: 10.5152/kd.2018.38
†Üst Servikal Omurganın TüŸberküŸlošz Apseleri
(Klimik Dergisi 1998; 11: 19-21)
Geç Tanı Konulan Bir Sıtma Olgusu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 48-49)
Kocaeli İlinde Yurtdışı Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtması: 16 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 86-89)
DOI: 10.5152/kd.2016.20
Brucella melitensis’in Neden Olduğu Aort ve Mitral Kapak Endokarditi: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2016; 29: 93-94)
DOI: 10.5152/kd.2016.22
Brucella canis’in Neden Olduğu İnfektif Endokardit: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2016; 29: 138-141)
DOI: 10.5152/kd.2016.34
Streptococcus equi'nin Neden Olduğu Protez Kapak Endokarditi ve Yaygın İnfeksiyon
(Klimik Dergisi 2018; 31: 61-63)
DOI: 10.5152/kd.2018.15
Derleme
İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler
(Klimik Dergisi 2015; 28: 46-67)
DOI: 10.5152/kd.2015.11
Kronik Hepatit B’de Antiviral Tedavi Kesilme Zamanı
(Klimik Dergisi 2019; 32: 4-7)
DOI: 10.5152/kd.2019.02
Ortopedik Protez İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2013; 26: 84-93)
DOI: 10.5152/kd.2013.27
Toplum Kökenli Pnömoniler
(Klimik Dergisi 2007; 20: 3-16)
Türkiye’de Bruselloz: Genel Bakış
(Klimik Dergisi 2006; 19: 87-97)
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 2-13)
Daptomisin
(Klimik Dergisi 2010; 23: 35-38)
DOI: 10.5152/kd.2010.12
Tularemi: Güncel Tedavi Seçeneklerine Genel Bir Bakış
(Klimik Dergisi 2011; 24: 2-10)
DOI: 10.5152/kd.2011.02
HIV İnfeksiyonu ve Antiretroviral Tedavinin Osteopeni Gelişimine Etkileri
(Klimik Dergisi 2012; 25: 51-57)
DOI: 10.5152/kd.2012.16
Mediyastenit
(Klimik Dergisi 2012; 25: 2-5)
DOI: 10.5152/kd.2012.02
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuna Karşı Profilaksi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 100-106)
DOI: 10.5152/kd.2016.25
Özgün Araştırma
Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Serolojik Tanı Yöntemlerinin Karşılıklı Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 39-43)
Hepatit C Virusu RNA Pozitifliğinin Karaciğer Fonksiyonu Testleri ile İlişkisi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 44-46)
Atipik Pnömonili Hastalarda Mycoplasma pneumoniae İnfeksiyonunun Kültür, Seroloji ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması
(Klimik Dergisi 1996; 9: 127-130)
Febril Nötropenik Olgularda Ajan Patojen Profili ve Tedavi Sonuçları
(Klimik Dergisi 1996; 9: 87-88)
İki Kalp Cerrahisi Merkezinde Natif ve Prostetik Kapak Endokarditi Olgularında Kapak Replasmanı Operasyonu Sonuçlarının Mikrobiyolojik Yönden Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 22-26)
Çocuklarda Tifo: 30 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 28-30)
DOI: 10.5152/kd.2012.08
İdrar Örneklerinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Skorlama Yöntemi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 86-89)
DOI: 10.5152/kd.2011.20
HIV/AIDS’li 36 Olgunun Retrospektif Analizi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 11-16)
DOI: 10.5152/kd.2011.03
Brusellozlu 78 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 89-94)
DOI: 10.5152/kd.2010.26
Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2010; 23: 95-99)
DOI: 10.5152/kd.2010.27
Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 55-59)
DOI: 10.5152/kd.2010.17
Toplumda Edinilmiş Alt Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Empirik Antibiyoterapi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 107-109)
Febril Nötropenide Tedavi Yaklaşımı: 53 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 30-32)
İnfektif Endokardit: 58 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 55-62)
Dirençli Pseudomonas Suşlarında Amikasin ve Meropenem Kombinasyonunun E-Test® Yöntemi ile FIC İndeksi Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 45-47)
Brusellozlu Hastalarda Farklı Tedavi Kombinasyonlarına Bağlı Yan Etkilerin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 205-208)
Farklı Antibiyotik-Heparin Kateter Kilit Solüsyonlarının Biyofilm İçindeki Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarına In Vitro Etkilerinin Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2016; 29: 25-28)
DOI: 10.5152/kd.2016.06
Doksan Altı Bruselloz Olgusu: Retrospektif Bir Değerlendirme
(Klimik Dergisi 2019; 32: 168-173)
DOI: 10.5152/kd.2019.37
Uzlaşı Raporu
Kronik Hepatit C Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu-2017 Güncellemesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 2-36)
DOI: 10.5152/kd.2017.12
Kronik Hepatit C Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 19-39)
DOI: 10.5152/kd.2014.27
Kronik Hepatit D Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 40-47)
DOI: 10.5152/kd.2014.28
Duyuru
Herkes İçin Güvenli Sağlık Bakımı Sizin Ellerinizde”: 5 Mayıs 2019 Dünya Sağlık Örgütü YAŞAM KURTARIN: Elinizi Temizleyin Kampanyası
(Klimik Dergisi 2019; 32: 2-3)
DOI: 10.5152/kd.2018.05
“Sağlık Bakımında Sepsisi Önlemek Elinizde”; 5 Mayıs 2018 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün YAŞAM KURTARIN: Elinizi Temizleyin Kampanyası
(Klimik Dergisi 2018; 31: 2-3)
DOI: 10.5152/kd.2018.03
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019