Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

İmmünosüpresif Tedavi Veren Hekimlerin Hepatit B Virusu Reaktivasyonuyla İlgili Farkındalıklarının ve Klinik Pratiklerinin Değerlendirilmesi

1.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye

2.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

3.

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

4.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

5.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

6.

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye

7.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

8.

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

9.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

10.

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

11.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

12.

Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

13.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

14.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Afyonkarahisar, Türkiye

15.

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

16.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

17.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

18.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

19.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

20.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

21.

Batman Bölge Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Batman, Türkiye

22.

Yakın Doğu Üniversitesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

23.

Koç Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

24.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

25.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye

26.

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

27.

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

28.

Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

29.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Van, Türkiye

30.

Başkent Üniversitesi, İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

31.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

32.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

33.

Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

34.

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

35.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

36.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Samsun, Türkiye

37.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

38.

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

39.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, PCR Ünitesi, Kocaeli, Türkiye;Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

40.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 146-153
DOI: 10.5152/kd.2019.33
Anahtar Kelimeler : Hepatit B, immünosüpresyon, reaktivasyon.
Okunma: 1166 İndirilme: 324 Online Yayın Tarihi: 25 Ekim 2019

Amaç: Bu çalışmada, immünosüpresif tedavi veren tüm hekimlerin hepatit B virusu (HBV) reaktivasyonuyla ilgili farkındalığının ve bilgi düzeyinin değerlendirilmesi; bu değerlendirme aracılığıyla da konunun önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışma Ocak-Mart 2017 tarihleri arasında, Türkiye'de 37 sağlık kuruluşunda infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimler tarafından yürütüldü. Çalışmaya her merkezde Tıbbi Onkoloji, Hematoloji, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Romatoloji birimlerinde görev yapan ve yazılı onamı alınan tüm uzman hekimler dahil edildi.

Bulgular: Araştırmaya toplam 430 hekim katıldı. Hekimlerin yaş ortalaması 39.87±7.42 olup %47.9’unu erkekler oluşturuyordu. Hekimlerin çalışma yılı ortalaması 9.26±7.56 yıldı. Ankete katılan hekimlerin %39.3’ü çalıştıkları süre boyunca immünosüpresif tedavi alırken HBV reaktivasyonu gelişen hastayla karşılaşmışlardı. HBV reaktivasyonu sonucu ölüm gelişen hastayla karşılaşma oranı %6.5 idi. Ankete katılan hekimlerin %97’si HBV reaktivasyonu riskini önemli görmekteydi. Hekimlerin %70.2’si uzmanlık alanıyla ilgili katıldıkları kongrelerde HBV reaktivasyonuyla ilgili rehberlerin ve bu hastalarda antiviral tedavinin tartışıldığını belirtti. HBV reaktivasyonu gelişen hastaları olan hekimlerin hepatit taraması yapma oranı, HBV reaktivasyonu gelişen hastası olmayan hekimlerden istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde yüksekti (p<0.05). HBV reaktivasyonuyla ilgili uzmanlık alanına ait rehberleri kullanan hekimlerin bu rehberleri kullanmayan hekimlere göre HBV infeksiyonu yönünden daha fazla tarama yaptığı görüldü (p=0.002).

Sonuçlar: Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre, immünosüpresif tedavi veren hekimlerin HBV infeksiyonu yönünden tarama yapma oranları ve farkındalıkları benzer çalışmalara göre daha yüksektir. Bununla birlikte HBV infeksiyonu yönünden taramada kullandıkları serolojik göstergeler arasında HBV DNA ve anti-HBc’nin araştırılmasına daha fazla yer vermeleri için farkındalıklarının artırılması gerekmektedir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 146-53.

 

Cite this article as: Korkmaz P, Demirtürk N, Aydın G, et al. [Awareness of hepatitis B virus reactivation among physicians administering immunosuppressive treatment and related clinical practices]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 146-53. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484