Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında OXA Tipi Karbapenemaz Genlerinin Dağılımının Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemiyle İncelenmesi

1.

Beykent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2.

Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

3.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mardin, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 123-126
DOI: 10.5152/kd.2019.29
Okunma: 1298 İndirilme: 296 Online Yayın Tarihi: 24 Ekim 2019

Amaç: Karbapenemler, Acinetobacter baumannii infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan en önemli geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Fakat dünya genelinde karbapenemlere direnç gittikçe artmaktadır. Bu çalışmamızda, karbapenem direnci saptanan A. baumannii suşlarında gözlenen OXA tipi karbapenemaz genlerinin dağılımını, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle incelemeyi ve epidemiyolojik veri sunmayı amaçladık.

Yöntemler: Ocak 2016-Ocak 2018 arasında klinik örneklerden izole edilen karbapeneme dirençli 20 A. baumannii suşu çalışmaya dahil edildi. Bu suşlardan DNA izolasyonları gerçekleştirildi ve OXA-23, OXA-24, OXA-51 ve OXA-58 karbapenemazlarının genlerine spesifik primer ve TaqMan probları kullanılarak gerçek zamanlı PCR yöntemiyle OXA karbapenemaz genlerinin dağılımı incelendi.

Bulgular: Karbapeneme dirençli A. baumannii suşlarının 16 (%80)’sının duyarlı olduğu tigesiklin bu suşlara bağlı infeksiyonlar için en iyi seçenekti. Tüm suşlarda blaOXA-51 saptanırken, blaOXA-24 sadece 1 (%5) suşta saptandı. Yirmi suştan 10 (%50)’unda blaOXA-23 ve blaOXA-51 birlikteliği vardı.

Sonuçlar: Karbapeneme dirençli A. baumannii suşlarındaki OXA tipi karbapenemazların dağılımında blaOXA-23 ve blaOXA-51 birlikteliğinin daha sık olması dikkati çekmiştir. Gerçek zamanlı PCR gibi hızlı ve güvenilir sonuç verebilecek tekniklerle, böyle dirençli suşların rutin sürveyansları yapıldığında değerli epidemiyolojik veriler elde edilebilir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 123-6.

 

Cite this article as: Demirci M, Yiğin A, Demir C. [Distribution of OXA-type carbapenemase genes in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii strains: An investigation by real-time PCR method]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 123-6. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484