Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olguları: Göçmen Kuşların Rolü

1.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

2.

Gümüşhane Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Gümüşhane, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 292-297
DOI: 10.5152/kd.2019.77
Okunma: 237 İndirilme: 85 Online Yayın Tarihi: 27 Aralık 2019

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) tanısıyla izlenen hastaların incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: 2009-2018 arasında KKKA tanısıyla izlenen 12 hastanın klinik özellikleri, laboratuvar bulguları ve tedavileri retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 37.6±13.7 (17-59 arası), 5 (%42)’si kadın, 7 (%58)’i erkekti. Hastaların tümünde kırsal bölge ziyareti vardı. En sık başvuru şikayetleri olarak 10 (%83) hastada ateş ve 6 (%50) hastada halsizlik saptandı. Hastaların 11 (%92)’i Konya ve çevresinden, 1 (%8)’i KKKA’nın endemik olduğu Gümüşhane’den gelmişti. 10 (%83) hastada kene teması saptandı. On hastanın tanısı, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle KKKA virusu (CCHFV) RNA pozitifliği gösterilerek; PCR-negatif olan 2 hastada ise ELISA yöntemiyle anti-CCHFV IgM antikorları pozitif bulunarak konuldu. Dört hastaya kanama nedeniyle kan ve kan ürünleri replasmanı yapıldı; 5 hastaya oral ribavirin verildi. On bir olguda şifa sağlanırken bir hasta kaybedildi. Hastanemizde herhangi bir nozokomiyal bulaşma görülmedi.

Sonuçlar: KKKA’nın önlenmesinde, kişisel korunma önlemlerine özen gösterilmesi ve kene sayısının azaltılması sağlanmalıdır. Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara ve sağlık personeline KKKA bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve kenelerle ilgili eğitim verilmelidir. Konya’nın Beyşehir ilçesinde yer alan Beyşehir gölü, göçmen kuşların göç yolları üzerinde olduğundan, bölge insanının KKKA açısından risk altında olduğu dikkate alınmalıdır. Ateş ve halsizliği olan, trombositopeni ve karaciğer enzimlerinde yükselme tespit edilen hastaların ayırıcı tanısında mutlaka KKKA da düşünülmelidir. 

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 292-7.

Cite this article as: Kepenek-Kurt E, Kandemir B, Erayman İ, Bulut R, Bitirgen M. [Crimean-Congo haemorrhagic fever and the role of the migrating birds]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 292-7. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484
3