ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Hastane İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 108-113
DOI: 10.5152/kd.2017.28
Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, yoğun bakım üniteleri, mikrobiyal ilaç direnci, sürveyans
Özet

Amaç: Bu çalışmada, hastanemizin anestezi yoğun bakım ünitesi (AYBÜ)'nde gelişen hastane infeksiyonu etkenlerinin ve direnç profillerinin belirlenmesi ve bulgular ışığında akılcı antibiyotik uygulanmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmamıza Ocak 2014-Aralık 2015 tarihleri arasında AYBÜ'de takip edilen 500 hasta dahil edilmiştir. Hastalardan izole edilen infeksiyon etkenleri konvansiyonel yöntemler ve VITEK® 2 Compact (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) otomatize sistemiyle tanımlanmıştır.

 

Bulgular: Çalışma boyunca 500 hastanın 87'sinde 105 hastane infeksiyonu epizodu tanımlanmıştır. Hastane infeksiyonu hızı %21 olarak hesaplanmıştır. Tüm hastane infeksiyonları içerisinde en sık kan dolaşımı infeksiyonu (%42.8) görülürken, invazif araçla ilişkili hastane infeksiyonları içerisinde ventilatörle ilişkili pnömoni (%42.6) ilk sırada yer almıştır. Hastane infeksiyonu tanısı alan hastalardan 127 mikroorganizma izole edilmiş, bunların 75 (%59)’ini Gram-negatif bakteriler, 41’ini (%32.28) Gram-pozitif bakteriler ve 11 (%8.66)'ini mayalar oluşturmuştur. Gram-negatif bakteriler içerisinde en sık Acinetobacter spp. (%29.9) ve Pseudomonas aeruginosa (%19.69), Gram-pozitif bakterilerden ise en sık Enterococcus spp. (%17.32) ve koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) (%13.38) tanımlanmıştır. Ventilatörle ilişkili pnömonide en sık etken Acinetobacter spp. (%55.5), sondayla ilişkili üriner sistem infeksiyonunda Candida spp. (%33.3) ve P. aeruginosa (%29.6) iken, santral venöz kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonunda Enterococcus gallinarum (%31.25) saptanmıştır. 22 enterokok suşunun 17’si kandan, 5'i idrardan izole edilmiştir. İdrar kültüründen elde edilen iki E. faecium suşunda vankomisin ve teikoplanin direnci saptanmıştır. Metisilin direncinin KNS'de %47 olduğu tespit edilmiştir. Escherichia coli suşlarının %40’ında, Klebsiella pneumoniae’nin %60'ında genişlemiş spektrumlu β-laktamaz pozitifliği bulunmuştur. A. baumannii suşlarının %48.65'inde, P. aeruginosa’nın %40'ında ve E. coli suşlarının %20’sinde karbapenem direnci saptanmıştır. Gram-negatif bakterilerde duyarlılık sonuçlarına göre en etkili antibiyotiklerin, Acinetobacter ve Pseudomonas türlerine karşı kolistin; E. coli ve Klebsiella suşlarına karşı karbapenemler ve aminoglikozidler olduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuçlar: AYBÜ’de hastane infeksiyonlarının, etkenlerinin ve direnç oranlarının izlenmesi hem infeksiyonların önlenmesi hem de rasyonel antibiyotik kullanımı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 108-13.

 

Cite this article as: Özer-Balın Ş, Aktaş-Şenol A. [Evaluation of hospital infections in intensive care unit]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 108-13. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019